Každodenná realita v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých

V úvode prezentácie na konferencii Laboratórna medicína 2022 som sa venoval vlastným výsledkom využitia POCT metodík na ambulancii VL D, konkrétne skríningovému vyšetreniu kolorektálneho karcinómu formou kvantitatívneho imunohistochemického vyšetrenia ľudského hemoglobínu v stolici.

V prezentácii boli využité trojročné výsledky na ambulancii. Z uvedených výsledkov vyplýva, že skrínovanosť na ambulancii dosahovala takmer 80 %, čo je výrazne vyššie ako celoslovenský priemer, ktorá je na úrovni 8–12 %. Pozitivita dosahovala tesne nad 10 %. Počet zachytených pacientov už v štádiu kolorektálneho karcinómu bol za sledované obdobie traja pacienti.

V ďalšom boli predstavené nové využívané POCT metodiky na ambulancii VLD od januára 2021, konkrétne metodiky D-dimér, Troponín, NT-proBNP, ktoré sú uhrádzané Union ZP v indikovaných prípadoch. Výsledky pilotného testovania zatiaľ nie sú známe. Aktuálne je v jednaní so všetkými ZP aj využitie POCT metodiky vyšetrenia HbA1c.

Hlavnou časťou prezentácie bol aktuálne stav v segmente VLD. Z dostupných verejných dát vyplýva, že v SR je mierny absolútny nedostatok lekárov (3,6 v EÚ a 3,2 lekára na 1000 obyvateľov). Súčasne z dát vyplýva výrazný nedostatok sestier 8,4/1000 obyvateľov v EÚ a 4,9/1000 obyvateľov v SR.

Zásadne iná je situácia v počte VLD, kde je situácia 0,4 VLD/1000 obyvateľov v SR a viac ako 1 VLD na 1000 obyvateľov v krajinách EÚ. Situácia je úplne opačná u počtu lekárov v ŠAS, kde je presne opačná situácia, teda takmer 1,4 lekára ŠAS v SR k 0,8 v EÚ.

Z dostupných zdrojov sa na segment VLD zo zdrojov ZP vynakladalo v r. 2020 3,7 %, teda 187 mil.eur, pri súčasnom 27 % vyšetrených z celkového počtu vyšetrených takmer 70 miliónov pacientov ročne. Z aktuálne dostupnej analýzy MZ SR, ktorá vznikla z dôvodu prípravy reformy segmentu primárnej starostlivosti, vyplýva, že po zhodnotení geografickej dostupnosti, kapacitnej priepustnosti, ktorá potvrdila nedostatok VLD na úrovni 244 lekárov. Po zhodnotení zonácie po odpočítaní lekárov v dôchodkovom veku bol potvrdený deficit 1148 VLD.

V záverečnej časti som sa zameral na porovnania so segmentom ústavnej zdravotnej starostlivosti. Čo konkrétne by znamenal stav, ktorý je dnes v segmente VLD? Z dostupných dát, teda analýzy MZ SR a správy UDZS o verejnom zdravotnom poistení vyplýva, že pri nedostatku 250 lekárov, je ročná úspora ZP na segmente VLD asi 20 miliónov eur – teda asi 10 % z celkového objemu 185 mil. eur. Z plánu obnovy je na vytvorenie ambulancií určených asi 10 miliónov eur, teda pre cca 100 ambulancií na 1 rok v objeme 60 tis. eur pre segment VLD a cca 66 ambulancií pre segment VLDD. Je zrejmé, že tieto zdroje nedoriešia celý problém segmentu a sú nevyhnutné ďalšie zdroje.

Z uvedeného vyplýva, že bez zhody a prioritizácie segmentu VLD, spolupráce MZ SR, zdravotných poisťovní, VÚC a stavovských organizácií pre navýšenie financovania segmentu o minimálne 20 miliónov eur ročne plus minimálne nárast o 10 miliónov na najbližších 10 rokov nad rámec bežného rastu pri súčasnom riešení platobného mechanizmu s riešením hlavných premenných v segmente VLD sa dá predpokladať ďalšie zhoršovanie personálnej situácie a súčasne zhoršovanie dostupnosti zdravotnej starostlivosti v segmente VLD, aj v celom zdravotníctve. Deficit VLD sa výrazne prejavil počas pandémie COVID-19, aj počas očkovacej kampane. Pri systémovom neriešení sa bude deficit zhoršovať, aj s presahom na ostatné segmenty ŠAS, ZZS a UZS. Problém trvá a bude trvať aj pri odvrátiteľných úmrtiach. Aktéri v prostredí VLD, ale ani ZP, či VÚC nie sú schopní tento problém vyriešiť bez reálnej spolupráce medzi sebou a najmä s MZ SR.

Foto: Eurolambda

Lekárske noviny júl-august 2022/2022

MUDr. Ján Hencel, MSc.Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *