Zodpovedá poskytovatel’ zdravotnej starostlivosti za výsledky laboratórnych vyšetrení?

Základnou povinnosťou každého poskytovateľa zdravotnej starostlivosti je poskytovať zdravotnú starostlivosť v súlade so zákonom, aby bol dosiahnutý stav lege artis. V prípade postupu non lege artis môže byť voči poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti uplatnená zodpovednosť. Je však možné pod zodpovednosť za stav non lege artis subsumovať zodpovednosť za výsledky laboratórnych vyšetrení? Zodpovedá vôbec poskytovateľ zdravotnej starostlivosti za výsledky laboratórnych vyšetrení?

ZÁKLADNOU POŽIADAVKOU NA POSKYTOVANIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI JE POSTUP LEGE ARTIS
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť vždy v súlade so zákonom, aby bol dosiahnutý stav lege artis. Táto základná právna povinnosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti je obsiahnutá v zákone o zdravotnej starostlivosti (z. č. 576/2004 Z. z.), ktorý postup lege artis definuje v § 4 ods. 3 (cit.). V súlade so stavom lege artis je poskytovateľ povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť správne, pričom správnosť je viazaná na nasledovné atribúty:

• vykonajú sa všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby,

• zabezpečí sa včasná a účinná liečba s cieľom uzdravenia osoby alebo zlepšenia stavu osoby,

• zohľadnia sa súčasné poznatky lekárskej vedy a bude v súlade so štandardnými postupmi na výkon prevencie, štandardnými diagnostickými a terapeutickými postupmi,

• zohľadní sa individuálny stav pacienta.

Podstatným znakom postupu lege artis je súlad s poznatkami medicíny a biomedicínskych vied. Vo všeobecnosti možno za stav lekárskej vedy považovať poznatky, ktoré sa vyučujú na lekárskych fakultách, resp. sú súhlasne prijímané na odborných medicínskych fórach a súčasne predstavujú najvyššie dosiahnuté poznanie v danej medicínskej oblasti. Povinnosť postupovať lege artis sa vzťahuje na celý proces poskytovania zdravotnej starostlivosti.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VÝSLEDKY LABORATÓRNYCH VYŠETRENÍ?
Na to, aby poskytovateľ zdravotnej starostlivosti postupoval pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti správne, musí lekár tohto poskytovateľa zdravotnej starostlivosti vykonať všetky zdravotné výkony, ktoré mu pomôžu objektívne zhodnotiť zdravotný stav pacienta a posúdiť existenciu a prítomnosť ochorení pacienta. Správnosť postupu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti by tak mala byť posudzovaná z hľadiska procesu a odbornej metodiky, ktorú zvolil poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (resp. lekár) vzhľadom na osobu pacienta a jeho zdravotný stav. Podľa nášho názoru nie je možné uplatniť zodpovednosť voči poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti ani voči samotnému lekárovi za výsledky odberov. Pokiaľ lekár zabezpečí vykonanie všetkých vyšetrení (či už sám alebo prostredníctvom odporúčania na vykonanie vyšetrení u iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti), ktoré sa
s ohľadom na aktuálne poznatky medicíny a zdravotný stav pacienta považujú za nevyhnutné, podľa nášho názoru postupuje v súlade so zákonom o zdravotnej starostlivosti a teda postupom lege artis.

Je dôležité poukázať na to, že lekár ani poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nevedia ovplyvniť to, ako test z odobratej vzorky vykoná konkrétne laboratórium. Čo môže lekár ovplyvniť je zabezpečenie/nezabezpečenie vykonania daných odberov a zabezpečenie takého postupu pri odbere vzoriek biologického materiálu, ktorý vylúči akúkoľvek možnú zámenu odobratých vzoriek.

AJ NEKONANIE MÔŽE ZNAMENAŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA POŠKODENIE ZDRAVIA PACIENTA
Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti aj nekonanie (napr. nezačatie liečby, jej odloženie, nevykonanie odberov) môže vyvolať právne následky pre zodpovedných aktérov. To znamená, že zodpovednosť za prípadné poškodenie zdravia, resp. za smrť pacienta by mohol lekár/poskytovateľ zdravotnej starostlivosti niesť práve v prípade, ak by nezabezpečil vykonanie všetkých zdravotných výkonov, ktoré by viedli
k zisteniu prípadného ochorenia u pacienta (napr. by nezabezpečil vykonanie nevyhnutných odberov a pod.). V takomto prípade by išlo o konanie non lege artis, za ktoré by mohol niesť občianskoprávnu zodpovednosť priamo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Prípadne by sa za určitých okolností mohla uplatniť aj trestnoprávna zodpovednosť priamo voči lekárovi tohto poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

DÔLEŽITÉ JE VEDIEŤ PREUKÁZAŤ, ŽE NEDOŠLO K ZÁMENE ODOBRATÝCH VZORIEK
Pokiaľ sa na to pozrieme z pohľadu zabezpečenia takého postupu odoberania vzoriek biologického materiálu, ktorý vylúči akúkoľvek zámenu odobratých vzoriek, je dôležité, aby mala ambulancia prijaté postupy, ktorými vie jasne preukázať, ako postupuje pri odbere vzoriek biologického materiálu. Tieto postupy by mali preukazovať, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti urobil všetko pre to, aby nedošlo
k zámene odoberaných vzoriek. Ak sa na to pozrieme z nášho pohľadu právnikov, určite by nás pri prípadnom riešení danej situácie súdnou cestou zaujímalo, či by poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vedel preukázať, že nedošlo k prípadnej zámene vzoriek. Preto je podľa nášho názoru nevyhnutné mať prijaté postupy, ktorými vie poskytovateľ zdravotnej starostlivosti jasne preukázať „takto som postupoval, a preto viem, že k zámene vzoriek v našej ambulancii pri odbere vzoriek nemohlo dôjsť“ (napr. postupy, ako sa označujú skúmavky so vzorkami a pod.).

Bezpečná identifikácia pacienta (aj s ohľadom na presnú identifikáciu pacienta pri odbere biologického materiálu) je súčasťou tzv. interného systému hodnotenia bezpečnosti pacienta, ktorý musí mať každá ambulancia zavedený od 01. 01. 2021. Pre mnohé ambulancie je stále neznámy a netušia, že ho musia mať, ale túto povinnosť upravuje priamo zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti (zákon č. 578/2004 Z. z.) v § 79 ods. 1 písm. ba) až bc).

Samotné požiadavky na interný systém hodnotenia bezpečnosti upravuje vyhláška MZ SR č. 444/2019 Z. z. o minimálnych požiadavkách na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta. Predmetná vyhláška upravuje, že poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti musí mať v rámci zavedeného interného systému hodnotenia bezpečnosti pacienta aj postupy pre bezpečnú identifikáciu pacienta, ktoré je podľa nášho názoru možné vzťahovať aj na presnú identifikáciu vzoriek odobratých pacientovi.

Pokiaľ by poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nevedel dôkazmi vylúčiť možnosť zámeny odobratých vzoriek, nie je vylúčené, že by sa voči nemu mohol uplatniť určitý druh zodpovednosti (a to práve napríklad aj zo strany klinického audítora MZ SR, ktorý vykonáva kontrolu dodržiavania interného systému bezpečnosti pacienta, by mohla byť uložená pokuta až do výšky 10 tis. eur za to, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemá zavedený tento systém).

SO SYSTÉMOM HODNOTENIA BEZPEČNOSTI PACIENTA VÁM RADI POMÔŽEM
Naša advokátska kancelária sa venuje príprave interného systému hodnotenia bezpečnosti pacienta pre ambulancie.

Ak by ste mali záujem dozvedieť sa o ňom viac, neváhajte nás kontaktovať na tel. č.: +421 948 075 965 alebo emailom na: podpora@medipravnik.sk


Lekárske noviny november/2022

Foto: Freepik

Mgr. Lenka Kavarniková
h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.

JUDr. Ivan Humeník, PhD.
h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *