V preventívnych aktivitách potrebujeme konštruktívny prístup

S riaditeľkou Národného onkologického inštitútu MUDr. Máriou Rečkovou, PhD.

Začiatkom februára si každoročne pripomíname Svetový deň boja proti rakovine, ktorého aktivity si kladú za cieľ zvyšovať povedomie a informovanosť o rakovinových ochoreniach, zdôrazňovať možnosti prevencie a voľbu zdravého životného štýlu. Kým začiatkom dvadsiateho storočia trpel rakovinou jeden človek z dvadsiatich, neskôr sa nárast tohto ochorenia stále zvyšoval a v sedemdesiatych rokoch to bol už každý desiaty človek, ktorý mal osobnú skúsenosť s onkologickým ochorením – dnes je to už každý tretí človek.

Starostlivosť o onkologických pacientov u nás zabezpečuje sieť onkologických pracovísk, od špecializovaných (Národný onkologický ústav, Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. a Východoslovenský onkologický ústav a. s., zameraných na poskytovanie komplexnej zdravotnej onkologickej starostlivosti), cez oddelenia klinickej onkológie v nemocniciach až po ambulantné pracoviská v jednotlivých regiónoch.

S cieľom prispieť k zníženiu incidencie a mortality onkologických ochorení a zlepšiť kvalitu života onkologických pacientov sa napĺňajú plány Národného onkologického programu SR; ide o strategické plány opatrení a plnenia výziev vrátane populačného skríningu, správnej a včasnej diagnostiky, skorej a optimálnej liečby, podpornej starostlivosti, sledovania pacientov po liečbe, ale aj výskum a vývoj, zameraný na hľadanie inovatívnych riešení a využitie dát.

Poslanie NOI
Národný onkologický inštitút (NOI) bol zriadený v Národnom onkologickom ústave 1. augusta 2018. Poslaním NOI je slúžiť ako klinicko-výskumná, akademická a vzdelávacia platforma pre spoluprácu pri zabezpečovaní aktivít napomáhajúcich napĺňaniu Národného onkologického programu v piatich oblastiach: epidemiológia; veda a výskum; prevencia a skríning; diagnostika a liečba; podporná starostlivosť. Národný onkologický inštitút na mesačnej báze aktualizuje Register onkologických klinických skúšaní zvlášť vo formáte pre lekárov a zvlášť pre pacientov a laickú verejnosť. Publikuje tiež edukačné materiály pre profesionálov a laikov, týkajúce sa rizikových faktorov, prevencie, skríningov, ale aj diagnostiky a liečby onkologických ochorení. Všetky dôležité informácie sú dostupné na webovej stránke NOI, www.noisk.sk, vrátane odporúčaní a prelinkovaní na rôzne druhy pomoci onkologickým pacientom.

Rastúci výskyt ochorení
„Počet onkologických ochorení stúpa s vekom, a tak ako v ostatných európskych krajinách, aj na Slovensku pozorujeme starnutie populácie a počet onkologických ochorení narastá. Celosvetovo sa diagnostikuje približne 20 miliónov nádorových ochorení ročne. Do roku 2040 sa očakáva nárast na viac ako 30 miliónov prípadov ročne. Na základe predikcií Národného onkologického registra, ale tiež nedávno publikovanej analýzy Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) s využitím údajov zdravotných poisťovní sa na Slovensku diagnostikuje okolo 40 000 zhubných nádorov ročne,“ informovala nás riaditeľka NOI MUDr. Mária Rečková, PhD.

Nádorové ochorenia sú po kardiovaskulárnych ochoreniach druhou najčastejšou príčinou hospitalizácií a druhou najčastejšou príčinou smrti u obyvateľov SR. Dodržiavaním zásad primárnej a sekundárnej prevencie, teda vyhýbaním sa pôsobeniu rizikových faktorov a zúčastňovaním sa skríningových vyšetrení, môžeme nárast počtu nádorových ochorení spomaliť, a znížiť tiež úmrtnosť na nádorové ochorenia, ktorá však súčasne závisí aj od ďalších vplyvov, ako sú napríklad možnosti včasnej diagnostiky, liečebné možnosti, vrátane podpornej starostlivosti nielen počas aktívnej onkologickej liečby, ale aj po nej a závisí aj od celkovej chorobnosti populácie, keďže komorbidity môžu ovplyvňovať liečebnú úspešnosť.

Možnosti skríningu a prevencie
Medzi tri najčastejšie onkologické ochorenia na Slovensku u mužov patrí karcinóm hrubého čreva a konečníka, karcinóm pľúc a karcinóm prostaty. U žien dominuje karcinóm prsníka, karcinóm hrubého čreva a konečníka a karcinóm tela maternice. U detí sa diagnostikuje ročne približne 180 nových prípadov a najčastejšími onkologickými ochoreniami sú hematologické malignity a zhubné nádory mozgu.

Podľa rôznych zdrojov je 30–50 % nádorových ochorení preventabilných, to znamená, že ich vzniku sa dá úplne predísť. Primárna prevencia znamená vyhýbanie sa rizikovým faktorom nádorových ochorení. K najdôležitejším rizikovým faktorom patrí fajčenie tabaku, a udáva sa, že je zodpovedné za takmer štvrtinu úmrtí na nádorové ochorenia. Ďalším dôležitým rizikovým faktorom je obezita, nedostatok fyzickej aktivity, príjem alkoholu, ale tiež infekcie, niektoré absolvované liečby, žiarenie a environmentálna záťaž, ako je napríklad znečistené ovzdušie, pôda a voda. Sekundárnou prevenciou, teda skríningom, je snaha odhaliť bezpríznakové prípady včasných štádií nádorových ochorení.

„Pacienti, ktorí sú odhalení skríningom majú väčšinou veľmi dobrú prognózu. Na Slovensku prebiehajú tri organizované onkologické skríningové programy – a to skríning rakoviny hrubého čreva a konečníka pre mužov a ženy vo vekovej kategórii 50–75 rokov, skríning rakoviny prsníka pre ženy od 50–69 rokov a skríning rakoviny krčka maternice pre ženy od 23 rokov veku. Pripravovaná je tzv. pilotná fáza skríningu rakoviny pľúc, ktorá je určená pre rizikovú populáciu a to vybranú skupinu fajčiarov a ex-fajčiarov
a prebehla prvotná diskusia o zahájení príprav pre organizovaný skríning rakoviny prostaty. Viac informácií o skríningu nádorových ochorení pre laickú verejnosť je dostupných na webovej stránke www.onkokontrola.sk,“
pripomína MUDr. Mária Rečková, PhD.

Aktivity v oblasti prevencie
Nie je ich nikdy dosť. Onkologické ochorenia sú považované za novodobú celosvetovú epidémiu, ktorej je nevyhnutné venovať patričnú pozornosť, a ktorá rezonuje na európskej úrovni v Európskom pláne boja proti rakovine a aktivitách, ktoré z neho vyplývajú. V spoločnosti je pre účinné napĺňanie národných zdravotných programov potrebné pochopenie na všetkých úrovniach, stabilná politická situácia so zabezpečením kontinuity začatých aktivít. Aj keď mnohí zainteresovaní na Slovensku vynakladali a vynakladajú obrovské úsilie, aby boli aktivity definované v akčných plánoch Národného onkologického programu SR na roky 2021–2025 napĺňané, neexistuje systémovo nastavená finančná a politická podpora.

„V súčasnosti v spoločnosti viac rezonujú témy prevencie (či už primárnej, sekundárnej alebo terciárnej), či adekvátnej a dôstojnej paliatívnej starostlivosti a starostlivosti na konci života, alebo potreba zabezpečenia adekvátneho kontinuálneho vzdelávania, podmienok pre uskutočňovanie klinického výskumu a vývoja, ale tiež dôležitosti zabezpečenia liečebných či diagnostických postupov, ktoré by boli v súlade s pomerne rýchlo sa meniacimi medzinárodnými odporúčaniami. Je však potrebné investovať do všetkých týchto aktivít oveľa viac ľudského a finančného potenciálu ako to bolo doposiaľ. Zmena v ľudskom vedomí je budovaná postupne, častým opakovaním a podprahovými signálmi, ktoré je dôležité v spoločnosti uplatňovať a zamerať aktivity konštruktívne tak, aby bol človek, ako bio-psycho-sociálno-spirituálna bytosť a jeho zdravie v centre smerovaného celospoločenského úsilia,“ zdôrazňuje MUDr. Mária Rečková, PhD.

Zdravie je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie definované ako stav úplnej fyzickej, psychickej a sociálnej pohody, a nielen neprítomnosťou choroby, alebo slabosti. Človek v centre záujmu je ten, ktorý nielen pomoc prijíma, ale je aktívny v tom, čo mu zdravie udržiava, alebo ho k nemu približuje. Osveta má z tohto pohľadu neoceniteľne dôležitý význam. Súčasne je dôležité nastavenie procesov tak, aby sa spoločnosť dokázala postarať o ľudí v núdzi, nielen v čase zistenia onkologickej diagnózy a počas onkologickej liečby, ale aj po jej skončení je ďalšou významnou úlohou, na ktorej napĺňanie by spoločnosť nemala zabúdať. Pacient po skončení onkologickej liečby má častokrát mnohé potreby, ktoré vyplývajú
z absolvovanej onkologickej liečby s možnou dlhodobou či neskorou toxicitou, ďalej z onkologického ochorenia, ktoré aj v prípade vyliečenia mohlo spôsobiť pretrvávajúci deficit, ale vyplývajú aj zo sociálno-spoločenskej, či finančnej problematiky. V popredí je dôležitosť adekvátne nastavených možností v spoločnosti tak, aby sa takýto človek dokázal zaradiť do spoločenského, pracovného aj osobného života a v rámci svojich možností žil čo najkvalitnejší život.

Výzvy do najbližšieho obdobia
Sieť onkologických pracovísk v rámci poskytovania onkologickej starostlivosti na Slovensku je v súčasnosti nerovnomerná v zmysle geografickej dostupnosti a možností poskytovania zdravotnej starostlivosti. V rámci ústavnej onkologickej starostlivosti na Slovensku existujú 3 špecializované ústavy, Národný onkologický ústav (NOÚ), Východoslovenský onkologický ústav (VOÚ) a Onkologický ústav svätej Alžbety (OÚSA), 13 oddelení klinickej onkológie a 2 špecializované pracoviská pľúcnej onkológie. Výzvou pre najbližšie obdobie je dobudovanie NOÚ, VOÚ a OÚSA s cieľom poskytovať komplexnú onkologickú starostlivosť, vrátane paliatívnej starostlivosti, starostlivosti o preživších a vytvorenie pevnej infraštruktúry pre klinický výskum.

„Potrebné je v súčasnosti zosúladiť historické nastavenie s potrebami a Optimalizáciou siete nemocníc. Čo sa týka siete pediatrických onkologických pracovísk na Slovensku, je ich sieť optimálna a dostatočná. Zdravotná starostlivosť pre pediatrických onkologických pacientov je poskytovaná v troch zdravotníckych zariadeniach,
v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave, Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici a v Košiciach,“
hovorí MUDr. Mária Rečková, PhD.

V rámci radiačnej onkológie bola v roku 2021 dokončená obnova technológií pre rádioterapiu, a tak bolo naplnené odporúčanie Európskej spoločnosti radiačnej onkológie pre Slovensko, podľa ktorého má byť pre liečbu zhubných nádorov k dispozícii 5 urýchľovačov na 1 milión obyvateľov. Všetci pacienti tak majú potenciálne prístup k modernej rádioterapii, ktorú je možné podať bez nadmerného predlžovania doby medzi indikáciou rádioterapie a prvou frakciou ožarovania. Bezprostrednou výzvou však zostáva zabezpečenie rádioterapie s optimálnou kvalitou pre všetkých pacientov v slovenských nemocniciach. Všetky oddelenia musia totiž zvládnuť nové komplexné technológie a zabezpečiť kontrolu ich kvality.

jps

Lekárske noviny január-február/2023
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *