Úloha dnešnej sestry je komplexná a zodpovedná

Rozhovor s prezidentkou SK SaPA Mgr. Ivetou Lazorovou, PhD., MPH, dipl. p. a.

Celkom iste nik nespochybňuje fakt, že neoddeliteľnou súčasťou zdravotnej starostlivosti, súčasťou každého oddelenia či ambulancie, sú zdravotné sestry. O význame práci sestier a ich postavení v súčasnosti sme sa zhovárali s prezidentkou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Ivetou Lazorovou, PhD., MPH, dipl. p. a.

Aké je miesto a aké sú najdôležitejšie aspekty ošetrovateľskej starostlivosti v procese zdravotnej starostlivosti?
Analýzy WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie) uvádzajú podiel ošetrovateľstva na zdravotnej starostlivosti v objeme 80 % čo svedčí o tom, že ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia tvorí kriticky dôležitú súčasť zdravotnej starostlivosti. V súlade s týmito analýzami je potrebné venovať ošetrovateľstvu aj náležitú pozornosť. Ošetrovateľstvo je samostatná vedná disciplína, založená nielen na liečbe chorôb či ich prejavov, ale aj na uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb pacienta. Prešli sme obrovskými zmenami vo vzdelávaní, pracujeme novou metódou procesu ošetrovania, máme zadefinované jasné kompetencie, no v praxi sa presadzujeme iba ťažko. Hlavne lekári nás stále vnímajú ako svoje „pomocníčky“, vykonávateľky ich príkazov, či „pravé ruky“. V skutočnosti dnes sestry nielen plnia ordinácie lekára, ale pracujú samostatne (samozrejme v súlade s lekárskou diagnózou), posudzujú stav pacienta, používajú hodnotiace škály, stanovujú ošetrovateľské diagnózy, plánujú a realizujú potrebné intervencie a vyhodnocujú výsledky pacientovej odozvy. Je to nekončiaci proces, avšak veľmi prínosný
a potrebný pre pacienta. Okrem toho sestry dnes predpisujú zdravotnícke pomôcky, v okolitých krajinách už predpisujú aj vybrané lieky, dietetické potraviny, indikujú niektoré laboratórne vyšetrenia, či dokonca predpisujú antibiotiká. Tam sme sa ale ešte my na Slovensku nedostali.

Aké je v súčasnosti postavenie sestier, dochádza postupne k posunu vnímania ich práce?
Problémy sestier a pôrodných asistentiek sú v mnohých krajinách podobné, avšak ich riešenia sa v mnohom líšia. My bojujeme s akútnym nedostatkom sestier a pôrodných asistentiek, čo spôsobuje ich preťaženosť a logicky nespokojnosť, ba niekedy až ohrozenie pacienta.

Všetci členovia Európskej federácie sestier, ktorej sme členmi sa zhodujú, že počet sestier, ktoré v súčasnosti odchádzajú z povolania, ešte nikdy nebol taký vysoký. Ošetrovateľská profesia a pôrodná asistencia má kritické politické výzvy v súvislosti so mzdami, pracovnými podmienkami, kompetenciami, duševným zdravím a nedostatkom rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom. Ošetrovateľská profesia je čoraz menej atraktívna oproti ostatným profesiám a značný počet sestier, najmä mladej generácie, ju opúšťa v nebývalom počte.

Aké sú trendy pôrodnej asistencie v súčasnosti?
Tak ako v iných odboroch, aj pôrodná asistencia sa vyvíja, postupne dochádza k zmenám vnímania postavenia pôrodných asistentiek, no problematickou sa javí schopnosť akceptovať zmeny nielen zo strany lekárov, ale aj pôrodných asistentiek samotných. S tým súvisí aj tvorba podmienok zo strany regulátora, teda MZ SR, je to aj spolupráca a podpora od zdravotných poisťovní. Veľmi radi by sme dosiahli, aby každá tehotná žena, rodička, či žena po pôrode mala svoju pôrodnú asistentku, čo by prinieslo komplexnosť do systému, lepšiu spokojnosť pacientiek, predchádzanie komplikáciám.

Určite ide o nemálo problémov, s ktorými sa sestry stretávajú, ale snáď stručne – s čím dnes zápasia sestry v každodennej praxi?
Je potrebné poukázať na fakt, že zatiaľ čo u nás sa sestry starajú v službe o 15 až 30 pacientov, napr. v Nemecku, či Rakúsku ich majú na starosti 7. Od toho sa odvíja preťaženosť nielen počtom pacientov, ale aj v počte odpracovaných služieb v mesiaci. Je to spôsobené hlavne nedostatkom sestier v systéme, ale chýbajú aj asistenti či sanitári. Podobne je to v zariadeniach sociálnych služieb a ani na ambulanciách to nie je odlišné, kde potrebujú ošetriť denne 50 pacientov. Nadmernú záťaž spôsobuje aj nedostatočná digitalizácia záznamov, ako aj nedostatok technického vybavenia pre vedenie ošetrovateľskej dokumentácie a v neposlednom rade sú to slovné, či fyzické útoky zo strany pacientov a ich príbuzných.

Nedávno sme prešli zložitým obdobím, čo ukázala pandémia a čo by malo z tejto situácie vyplynúť v súvislosti s prácou sestier?
Pandémia okrem svojich dôsledkov na celú spoločnosť mala na sestry negatívny vplyv v tom, že nielen že vo väčšom počte odchádzajú zo systému, aj keby mohli ešte pracovať niekoľko rokov napr. v dôchodkovom veku, ale postihla ich aj mnohými psychickými, či somatickými problémami v omnoho väčšej miere, ako tomu bolo doteraz. Už pre pandémiou sme mali veľa sestier, ktoré trpeli napríklad syndrómom vyhorenia, no počas pandémie sa tento stav logicky ešte zhoršil.

Aká je v súčasnosti situácia pokiaľ ide o počty sestier u nás, ako sa vyvíja?
Slovensko kontinuálne zaznamenáva najvýraznejší pokles sestier v systéme zdravotnej starostlivosti spomedzi sledovaných krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Priemerný počet sestier je v krajinách OECD 8,8 sestry na 1 000 obyvateľov, na Slovensku je to 5,6 sestry na 1 000 obyvateľov a ich počet neustále klesá. Podľa aktuálnych prepočtov chýba na Slovensku už alarmujúcich viac ako 16 000 sestier. Na aktuálny počet obyvateľov Slovenskej republiky by sme mali mať v systéme zdravotnej starostlivosti minimálne 47 652 sestier. Týmto počtom by sme sa dostali len na priemer OECD, teda spomínaných 8,8 sestry na tisíc obyvateľov. Pre porovnanie, počtom obyvateľov rovnaké krajiny ako Nórsko, Dánsko, či Fínsko poskytujú svojim pacientom dvakrát až trikrát také počty sestier ako Slovensko. Mierny pokles počtu sestier zaznamenali od roku 2000 z krajín OECD iba Izrael a Veľká Británia, no v porovnaní so Slovenskom je to minimum, pričom vo Veľkej Británii majú 7,8 sestry na 1 000 obyvateľov. V rámci krajín EÚ sú za nami v počte sestier na 1 000 obyvateľov už len Poľsko, Litva a Grécko.

Vaša komora každoročne oceňuje na slávnostnom podujatí Biele srdce sestry v troch kategóriách i v mimoriadnom ocenení Biele srdce za celoživotné dielo…
Slovenská komora sestier svojou neutíchajúcou činnosťou dosiahla výrazný pokrok vo vnímaní profesie sestier na Slovensku verejnosťou. Už takmer 20 rokov od svojho vzniku organizujeme slávnostné podujatia na regionálnej a celoštátnej úrovni, kde si uctíme našich výnimočných kolegov a kolegyne, ktorí dosahujú vynikajúce výsledky ocenenie Biele srdce.

Sme nesmierne hrdí, že aj po dvadsiatich rokoch stále máme koho oceniť a prostredníctvom médií si tento náš sviatok pripomínať. A sme veľmi vďační, že zaznamenávame zvýšený záujem o ocenenie sestier a pôrodných asistentiek aj na pozícii zamestnancov nemocníc, zariadení pre seniorov, či zo strany samospráv.

Opakovane predkladáme našej vláde a politikom návrhy opatrení, ktoré by mohli zlepšiť situáciu s nedostatkom sestier u nás. A bude to ešte veľmi dlhá cesta, ale máme nádej, že konečne pochopili, že sa musia „postarať
o tých, ktorí sa starajú“
.

jps

Foto: Rawpixel.com z Freepik

Lekárske noviny jún/2023Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *