Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach si bohatým slávnostným programom pripomenula 75. výročie svojho založenia

História Lekárskej fakulty sa začala písať predložením návrhu na otvorenie Lekárskej fakulty v Košiciach profesorom Jánom Kňazovickým v máji 1948 dekanátu Lekárskej fakulty Slovenskej univerzity v Bratislave, po schválení ktorého sa 20. júla 1948 Národné zhromaždenie Československej republiky uznieslo na zákone zriaďujúcom pobočku lekárskej fakulty Slovenskej univerzity v Košiciach so začiatkom študijného roku 1948-1949.

Vznik košickej lekárskej fakulty predstavoval moderné začiatky vzdelávania lekárov na východnom Slovensku a rozvoj vysokého školstva v povojnovom období v tomto regióne. Odvtedy prešlo už trištvrte storočia a Lekárska fakulta UPJŠ si naďalej nepretržite veľmi úspešne plní svoje základné spoločenské poslanie – vychováva kvalitných lekárov a realizuje moderný medicínsky výskum.

V stredu 11. októbra sa uskutočnili oslavy 75. výročia vzniku Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorých súčasťou bolo dopoludnia slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UPJŠ LF v historickej posluchárni LF na ulici Dr. Kostlivého a popoludní sa konal slávnostný program spojený s odovzdaním ocenenia pre  jubilujúcich pracovníkov UPJŠ LF v Aule LF na Triede SNP 1.

Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UPJŠ LF v historickej posluchárni LF na ulici Dr. Kostlivého sa konalo za prítomnosti pozvaných hostí, medzi ktorými bola v zastúpení rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD. prorektorka prof. MVDr. Monika Halánová, PhD.; prorektorka Dr.h.c. prof. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. prorektorka doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD., univerzitná profesorka; prorektorka JUDr. Ľudmila Elbert, PhD.; predsedníčka Akademického senátu UPJŠ prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA; bývalí rektori UPJŠ prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. a prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.; dekan Právnickej fakulty UPJŠ prof. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.; dekan Fakulty verejnej správy UPJŠ doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.; prodekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.; prodekan Filozofickej fakulty UPJŠ prof. PhDr. Marián Andričík, PhD.; členovia akademických senátov fakúlt UPJŠ v Košiciach a ďalší akademickí funkcionári UPJŠ, zástupcovia viacerých univerzitných pracovísk a odborovej organizácie.

Pozvanie na slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UPJŠ LF prijali aj hostia z iných univerzít a fakúlt: prodekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Ivan Varga, PhD. at PhD.; prodekan Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského Bratislave doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.  a v zastúpení rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity a dekana Lekárskej fakulty SZÚ prodekan doc. MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.; ďalej rektor Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.; prorektor Technickej Univerzity Košice Ing. Rastislav Ručinský, PhD.; dekan Podnikovohospodárskej fakulty v Košiciach Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc. a dekan Teologickej fakulty v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD.

Slávnostnej Vedeckej rady Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach sa zúčastnili aj predstavitelia štátnej správy a samosprávy, riaditelia a námestníci výučbových základní Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, zástupcovia ústavov Slovenskej akadémie vied a ďalší milí hostia.

Hostiteľom osláv bol dekan prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD. a promótorom slávnostnej vedeckej rady bol prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť prof. MUDr. Pavol Kristian, PhD.

Prítomní za Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach boli tiež: prodekanka pre štúdium v študijnom programe všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku a poverená zastupovaním dekana prof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH; prodekanka pre pedagogickú činnosť v 1. – 3. ročníku študijného programu všeobecné lekárstvo doc. MUDr. Ingrid Hodorová PhD., univerzitná profesorka; prodekan pre pedagogickú činnosť v 4. – 6. ročníku študijného programu všeobecné lekárstvo doc. MUDr. Pavol Joppa PhD.; prodekan pre študijný program zubné lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku MUDr. Peter Kizek, PhD., MHA, MPH a prodekanka pre granty, rozvoj a medzinárodné vzťahy doc. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD.

Pozvanie prijal aj bývalý dekan UPJŠ LF Dr. h. c. prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc., MBA a hosťami slávnostnej vedeckej rady boli viacerí meritní profesori, členovia vedeckej rady a akademického senátu a prednostovia kliník a ústavov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Lekárskej fakulty UPJŠ otvoril promótor prof. MUDr. Pavol Kristian, PhD. V úvode pozdravil prítomných prostredníctvom videa rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., ktorý sa nemohol osobne zúčastniť osláv 75. výročia vzniku Lekárskej fakulty UPJŠ kvôli pracovným povinnostiam v Bostone.

Ako poznamenal rektor profesor Daniel Pella vo svojom videopozdrave, „Harvardova univerzita nachádzajúca sa v Bostone patrí medzi najlepšie na svete a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach patrí medzi tie najlepšie na Slovensku, pričom jej Lekárska fakulta patrí medzi najlepšie fakulty UPJŠ a z roka na rok vychováva kvalitnejších absolventov a produkuje stále lepší výskum.“

Jubilujúcej Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach rektor prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. zaželal, aby naďalej napredovala a aby bola vždy veľká radosť a česť byť jej zamestnancom a študentom.       

Nasledoval slávnostný príhovor dekana Lekárskej fakulty prof. MUDr. Petra Jarčušku, PhD., v ktorom vyzdvihol osobu a prínos profesora Jána Kňazovického pre vznik lekárskej fakulty v Košiciach a spomenul dôležité míľniky v jej histórii.

„Pre život človeka je 75 rokov obdobím, kedy má už produktívny vek za sebou a môže právom bilancovať prežité roky. V živote inštitúcie je to vek, ktorý už ukázal jej opodstatnenie a prínos pre spoločnosť, no zároveň je to čas nových výziev a ambícií do budúcnosti. S potešením môžem konštatovať, že naša lekárska fakulta má  vytvorené veľmi dobré predpoklady pre výchovu kvalitných lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov, aj rozvoj vedeckého medicínskeho poznania. Našou prioritou je ďalšie zlepšovanie pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti a skvalitňovanie výučbového procesu. Plánujeme preto rozšírenie nášho simulátorového centra, chceme zachytiť vlnu využitia umelej počítačovej inteligencie a veľký prínos očakávame aj od zriadenia pobočky našej fakulty v Prahe. Aktuálne riešime asi stovku vedeckých projektov v rôznych grantových schémach a sme riešiteľmi 6 projektov rámci programu Horizont 2020 a Horizont Európa, pričom pracujeme na zvýšení našej grantovej úspešnosti.

Za 75-ročnú históriu našej fakulty odišlo do zdravotníckej praxe už takmer 17-tisíc našich úspešných absolventov. Aktuálne opúšťa našu fakultu takmer päťsto absolventov ročne a nás teší, že sú žiadaní na pracovnom trhu vo svojom odbore na Slovensku, aj v zahraničí. Výučba sa realizuje v ôsmich študijných programoch  – v doktorských študijných programoch všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku a v zdravotníckych odboroch ošetrovateľstvo, fyzioterapia, verejné zdravotníctvo a laboratórne vyšetrovacie metódy. V tomto akademickom roku u nás študuje takmer 3,5-tisíc študentov, z toho vyše 1300  v anglickom jazyku – pričom títo medici z vyše 50 krajín sveta výrazne prispievajú k rozvoju fakulty, univerzity a celého mesta Košice. Máme dokopy 190 doktorandov v jedenástich študijných programoch v dennej a externej forme aktuálne a vyše 1500 lekárov a sestier je u nás zaradených v špecializačnej a certifikačnej príprave v štyridsiatich programoch.

Za týmito číslami je potrebné vidieť množstvo ľudí. Do histórie tejto fakulty sa zapísalo veľké množstvo skvelých učiteľov, ktorým patrí naša veľká vďaka. Ocenenie však nepatrí len pedagógom za ich náročnú a zodpovednú prácu, ale aj ďalším pracovníkom, bez ktorých by chod našej fakulty nebol možný – medzi nimi sú vedeckí pracovníci, laboranti, administratívny a technicko-prevádzkoví zamestnanci, ktorí spolu tvoria zmysluplne fungujúci systém prinášajúci  ovocie v podobne našich úspešných absolventov,“ zdôraznil vo svojom príhovore dekan Lekárskej fakulty prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.

Následne dekan LF prečítal pozdravný list od prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej, ktorá zagratulovala vedeniu, pracovníkom a študentom Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach k významnému jubileu.        

„Sedemdesiatpäť rokov existencie fakulty jednoznačne potvrdilo, že patrí medzi etablované vzdelávacie inštitúcie lekárskych smerov v rámci Slovenska i strednej Európy. Svedčí o tom aj množstvo úspešných domácich a zahraničných absolventov. Ak vnímame kvalitné vzdelanie ako základ pre budúcnosť jednotlivca i celej spoločnosti, patrí Vaša fakulta medzi dôležité články, ktoré k tomuto cieľu dlhodobo prispievajú.

Vašu fakultu vnímam ako živý organizmus, ktorý sa neustále vyvíja a prispôsobuje dobe i vedeckým poznatkom. Oceňujem aj etickú rovinu Vašej práce, ktorú vo vzdelávaní budúcich lekárov akcentujete. Patria k nej aj programy v oblasti edukácie verejnosti či vedeckovýskumná činnosť, napríklad v oblasti hľadania  inovatívnych liečiv a postupov pri liečbe rakoviny.

Úprimne Vám ďakujem a do ďalších rokov Vám želám veľa úspechov v osobnom i profesionálnom živote,“ konštatovala v liste adresovanom dekanovi Lekárskej fakulty UPJŠ prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Nasledovali príhovory predstaviteľov lekárskych fakúlt, ktoré predniesli prodekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Ivan Varga, PhD. at PhD.; prodekan Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského Bratislave doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD. a prodekan Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity doc. MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.  

Po príhovoroch hostí odovzdal dekan  UPJŠ LF prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD. a predseda Akademického senátu UPJŠ LF doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD. pri príležitosti 75. výročia založenia  Lekárskej  fakulty UPJŠ v Košiciach Pamätné plakety a Pamätné listy zástupcom týchto akademických pracovísk a partnerských  inštitúcií:

  ‣ Technickej univerzite Košice

  ‣ Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

  ‣ Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

  ‣ Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského so sídlom v Martine

  ‣ Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

  ‣ Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach

  ‣ Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

  ‣ Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach

  ‣ Fakulte verejnej správy UPJŠ v Košiciach

  ‣ Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach

  ‣ Katolíckej univerzite v Ružomberku

  ‣ Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice

  ‣ Detskej fakultnej nemocnici Košice

  ‣ Východoslovenskému onkologickému ústavu, a.s.

  ‣ Východoslovenskému ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s.

  ‣ Nemocnici AGEL, Košice-Šaca, a.s.

  ‣ Kardiocentru AGEL, s.r.o.

  ‣ Vysokošpecializovanému odbornému ústavu geriatrickému sv. Lukáša v Košiciach n. o.    

  ‣ Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny          

  ‣ SVETU ZDRAVIA a.s.

  ‣ Univerzitnej nemocnici – Nemocnici svätého Michala a.s., pracovisku Košice

   ‣ Akadémii Košice, n.o.

   ‣ Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

   ‣ Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva Košice

   ‣ Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, pobočke Košice

   ‣ Medirex Group

A dodatočne bude ocenenie odovzdané 1. lekárske fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, ktorej zástupca sa nemohol osobne zúčastniť Slávnostnej vedeckej rady UPJŠ LF

Po ukončení oficiálnej časti slávnostného zasadnutia pri príležitosti 75. výročia vzniku  Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach nasledoval krátky kultúrny program v podaní sláčikového kvarteta FUSION BOWS QUARTET, ktoré zahralo tri pôsobivé skladby: AIR, BARCAROLLE a THE MUSIC OF THE NIGHT. Po kultúrnom programe uviedol dekan UPJŠ LF prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD., nasledujúci odborný program.

V rámci prednáškového bloku ako prvý vystúpil vnuk profesora Jána Kňazovického MUDr. Miloš Kňazovický, MPH, ktorý vo svojej prednáške nazvanej „Profesor Kňazovický a založenie Lekárskej fakulty v Košiciach“ pripomenul významnú osobnosť spoluzakladateľa košickej lekárskej fakulty a jej prvého dekana, profesora doktora Jána Kňazovického a dôležité historické momenty súvisiace so založením našej lekárskej fakulty.

  Ďalšie prednášky predniesli:

‣ prof. RNDr. Ivan Varga, PhD. et PhD.:

  Lekárske fakulty a vedecký výskum na Slovensku

‣ MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH, CETC:

  Spolupráca Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a Lekárskej fakulty UPJŠ
  v minulosti a dnes

‣ prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN:

  Cievne mozgové príhody a Neurologická klinika UPJŠ LF a UNLP Košice včera a dnesŇ

‣ prof. Ing. Mária Mareková, CSc.:

  Chémia v historickom kontexte medicínskeho vzdelávania

Popoludní sa konal slávnostný program spojený s odovzdaním ocenenia pre jubilujúcich pracovníkov Lekárskej fakulty UPJŠ v Aule LF na Triede SNP 1, ktorého sa zúčastnili okrem ďalších pozvaných hostí aj pracovníci kliník, ústavov a iných pracovísk Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Súčasťou programu slávnostný príhovor dekana UPJŠ LF prof. MUDr Petra Jarčušku, PhD., ktorý prítomným zamestnancom prečítal pozdrav od prezidentky SR Zuzany Čaputovej, odovzdávanie ocenení jubilujúci pracovníkom, kultúrny program v podaní sláčikového kvarteta FUSION BOWS QUARTET a sólistky Beáty Bakalárovej slávnostné prednášky rozdelené do dvoch blokov.

Slávnostné prednášky – sekcia štátnicových predmetov:

‣ prof. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD., MPH:

  Gynekológia a pôrodníctvo včera, dnes a zajtra

‣ MUDr. Gabriel Koľvek, PhD. a doc. MUDr. Veronika Vargová, PhD.:

   Pediatria včera, dnes a zajtra

‣ prof. MUDr. Ivica Lazúrová DrSc.:

  Interná medicína včera, dnes a zajtra    

‣ prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA:

  Chirurgia včera, dnes a zajtra

‣  Dr. h. c. prof. MUDr. Andrej Jenča CSc., MPH

  Stomatológia včera, dnes a zajtra

Slávnostné prednášky – sekcia mladých lekárov a výskumníkov:

‣  MVDr. Andrea Kreheľová, PhD.:

  Glutatiónperixidáza 1, 2 a 3 počas preimplantačnej fázy gravidity u myší

‣ RNDr. Matúš Čoma, PhD.:

  Bunková komunikácia nádorovej strómy

‣ MUDr. Kristína Kulcsárová, PhD.:

  Prodromálna Parkinsonova choroba a nové biomarkery: po stopách neurodegenerácie

‣ MUDr. Jakub Gazda, PhD.:

  Umelá inteligencia v klinickej medicíne

Slávnostný program v Aule ukončil svojim príhovorom predseda Akademického senátu Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.


Zdroj, foto: UPJŠ Košice, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *