Košická Lekárska fakulta UPJŠ oslávila 75 rokov existencie

Slávnostným zasadnutím Vedeckej rady Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a slávnostným programom, spojeným s odovzdávaním ocenenia pre jubilantov, sa začiatkom novembra 2023 uskutočnili oslavy 75. výročia vzniku tejto vzdelávacej inštitúcie.

Zasadnutie Vedeckej rady UPJŠ LF v historickej posluchárni LF na ulici Dr. Kostlivého sa konalo za prítomnosti ctených pozvaných hostí, medzi ktorými boli prorektori UPJŠ, prodekani Lekárskej fakulty, dekani a prodekani ďalších fakúlt UPJŠ, členovia akademických senátov, akademickí funkcionári UPJŠ, zástupcovia univerzitných pracovísk, hostia z iných univerzít a fakúlt, emeritní profesori, predstavitelia štátnej správy a samosprávy, riaditelia a námestníci výučbových základní Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, zástupcovia ústavov Slovenskej akadémie vied a ďalší milí hostia.

Hostiteľom osláv bol dekan fakulty – profesor MUDr. Peter Jarčuška, PhD., ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol osobu a prínos profesora Jána Kňazovického pre vznik lekárskej fakulty v Košiciach a spomenul dôležité míľniky v jej histórii. Následne dekan LF prečítal pozdravný list od prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej, ktorá zagratulovala vedeniu, pracovníkom a študentom LF UPJŠ.

Program pokračoval príhovormi predstaviteľov lekárskych fakúlt, po ktorých odovzdal dekan UPJŠ LF profesor MUDr. Peter Jarčuška, PhD. a predseda Akademického senátu UPJŠ LF docent Ing. Jaroslav Majerník, PhD. pri príležitosti 75. výročia založenia Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach Pamätné plakety a Pamätné listy zástupcom 27 akademických pracovísk a partnerských inštitúcií.

Vznik LF UPJŠ
Je spätý s rozvojom zdravotníctva v povojnovom období a bol to najdôležitejší krok k postupnému riešeniu veľmi zložitej situácie v zdravotníckych pomeroch na východnom Slovensku; chýbali tu nielen zdravotnícke zariadenia, ale aj odborní zdravotnícki pracovníci a to predovšetkým lekári. Po roku 1945 pripadalo na Slovensku na jedného lekára vyše tritisíc obyvateľov a v niektorých častiach východného Slovenska to bolo dokonca až desaťtisíc, pričom vtedajšia jediná lekárska fakulta na Slovensku – Lekárska fakulta Slovenskej univerzity v Bratislave, terajšia Univerzita Komenského, nestačila eliminovať tento nedostatok v primeranom časovom horizonte. Vzhľadom na túto situáciu požiadalo Povereníctvo školstva a osvety 24. februára 1948 dekanát tejto fakulty o vypracovanie a predloženie lokalitného programu na založenie jej pobočky v Košiciach.

Realizáciou náročnej úlohy bol poverený vtedajší riaditeľ Štátnej nemocnice v Košiciach, dnešnej UNLP na Rastislavovej ulici, ktorej história je úzko spojená so vznikom lekárskej fakulty. Štátna nemocnica v Košiciach bola slávnostne otvorená v júni 1924, pričom šlo o veľkolepé moderné zariadenie so štrnástimi pavilónmi, ktoré malo v čase uvedenia do prevádzky 600 postelí. O štyri roky neskôr sa jeho kapacita pre závažný výskyt besnoty na východnom Slovensku a Podkarpatskoruskej oblasti zvýšila o 250 a v povojnovom období vzrástol počet lôžok až na vyše deväťsto. Na čele Štátnej nemocnice v Košiciach stál v roku 1948 profesor MUDr. Ján Kňazovický, vynikajúci chirurg, ktorý sa zaslúžil nielen o rozvoj chirurgie, ale aj všeobecne o rozvoj zdravotníctva a výchovu lekárov na Slovensku. Sám bol jedným z iniciátorov myšlienky založenia lekárskej fakulty v Košiciach. V máji 1948 predložil dekanátu bratislavskej LF Návrh na otvorenie Lekárskej fakulty v Košiciach – lokalitný program a v júli sa vtedajšie Národné zhromaždenie Československej republiky uznieslo na zákone, podľa ktorého bola v študijnom roku 1948–1949 zriadená pobočka bratislavskej lekárskej fakulty. Problém bol spočiatku aj s priestormi pre novú fakultu, ktorá získala objekty bývalého Zemského súdu a melioračnej školy v historickej časti mesta (dnešná Šrobárova ulica), kde okrem Úradu dekanstva bol umiestnený aj Úrad pre sociálne lekárstvo, Ústav pre hygienu, Ústav pre súdne lekárstvo, Ústav pre farmakológiu a Ústav pre experimentálnu patológiu. Umiestnenie a prispôsobenie ústavov a laboratórií si vyžadovalo rozsiahle rekonštrukcie, takže samotná výučba študentov sa začala až o rok neskôr v akademickom roku 1949/1950, pričom do vyšších ročníkov nastúpili študenti, preradení do Košíc z materskej bratislavskej fakulty a tak už v roku 1950 promovali prví absolventi odboru všeobecné lekárstvo.

Ďalšie ústavy a klinické pracoviská pôsobili hlavne v komplexe Štátnej (neskôr fakultnej) nemocnice na Rastislavovej ulici, kde sa konala praktická aj teoretická výučba a k dispozícii boli tiež viaceré posluchárne. V iných objektoch bola umiestnená psychiatria a pôrodnícka klinika. Pokiaľ šlo o personálne zabezpečenie vyučovania, situácia bolo podobná, ako pri priestorovom zabezpečení novovzniknutej fakulty. Kým pre klinickú výučbu bol v Košiciach značný potenciál erudovaných lekárov, oveľa zložitejšia bola situácia pre teoretické ústavy. Riešením bolo premiestnenie učiteľov z bratislavskej lekárskej fakulty – do Košíc prišli väčšinou schopní mladí a nadšení pedagógovia, ktorí sa s elánom pustili do budovania teoretických ústavov. Z nich, v pomerne krátkom čase, vyrástli nielen vynikajúci docenti a neskôr aj profesori, ale aj akademickí funkcionári – budúci dekani a prodekani. Ich rady zas čoskoro doplnili čerství absolventi fakulty…

Ďalším míľnikom v histórii Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach bol vznik novej Fakultnej nemocnice s poliklinikou na rozsiahlej nezastavanej ploche v severozápadnej časti mesta – dnešnej Triede SNP 1, s ktorej výstavbou sa začalo v októbri 1966.

Základnou myšlienkou stavebného riešenia veľkého nemocničného komplexu, ktorá počítala aj s vybudovaním nových priestorov pre lekársku fakultu, bolo vytvorenie funkčného celku, ktorý by integroval liečebno-preventívnu, vedecko-výskumnú a pedagogickú funkciu. Jednotlivé budovy boli do prevádzky odovzdávané postupne. Najprv bola v decembri 1973 sprevádzkovaná deväťpodlažná poliklinika, kde v roku 1974 začala ako prvá z klinických pracovísk pôsobiť vo vyčlenených priestoroch vysunutá časť stomatologickej kliniky z FN na Rastislavovej ulici. O sedem rokov neskôr bola dokončená dvadsaťposchodová lôžková časť nemocnice s vyše 1 100 lôžkami (slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 26. januára 1981). Na Triedu SNP sa potom postupne presťahovala väčšina kliník zo „starej nemocnice“, zatiaľ čo materské pracoviská kliník v nemocnici na Rastislavovej ulici sa zmenili na oddelenia (aby
z nich v priebehu nasledujúcich desaťročí postupne vznikali nové kliniky). Dňa 3. septembra 1984 bol slávnostne odovzdaný do užívania 13 poschodový „A-blok“ teoretických ústavov lekárskej fakulty, kam sa presťahovalo aj vedenie a administratíva.

Vznik veľkého lôžkového zariadenia s klinikami Lekárskej fakulty UPJŠ v tesnej blízkosti teoretických ústavov vytvoril ideálne podmienky nielen pre pregraduálnu a postgraduálnu výchovu lekárov, ale tiež pre vedecký výskum.

Významné míľniky v histórii LF UPJŠ

• Výmerom zo dňa 9. augusta 1948 bol zriadený Úrad dekanstva Pobočky Lekárskej fakulty SU v Košiciach. MUDr. Jána Kňazovického poverili funkciou zástupcu dekana LF SU s povinnosťou vykonávať organizačné práce po odbornej stránke.

• 14. – 16. 9. 1948 sa konalo prvé zasadnutie pedagogického zboru LF.

• Prvá prednáška na fakulte 19. 10. 1948 (profesor MUDr. Teodor Schwarz).

• V roku 1950 promovali v Košiciach prví absolventi s titulom MUDr.

• V akademickom roku 1950/1951 začal pedagogický proces aj v zubnom lekárstve.

• V roku 1953 ukončili prví študenti vtedy 4-ročné štúdium stomatológie s titulom MSDr.

• V roku 1959 odčlenila LF v Košiciach od Univerzity Komenského a bola začlenená do Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

• V októbri 1966 vybudovala fakulta pre potreby študentov nový, na vtedajšie pomery veľmi moderne riešený, študentský domov.

• V decembri 1973 bola sprevádzkovaná budova polikliniky novej nemocnice a o osem rokov neskôr lôžková časť nemocnice.

• V septembri 1984 bol odovzdaný do užívania A-blok teoretických ústavov lekárskej fakulty UPJŠ.

• V akademickom roku 1992/1993 začala LF s výučbou zahraničných študentov, pričom prví absolventi promovali v roku 1997.

• Výučba nelekárskych študijných programov na Lekárskej fakulte sa začala v roku 1994 – odvtedy sa vyučuje ošetrovateľstvo, následne v roku 2004 sa začala vyučovať fyzioterapia a verejné zdravotníctvo
a, napokon, od roku 2022 sa na fakulte vyučujú laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve.

jps

Foto: UPJŠ

Lekárske noviny november/2023
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *