Ministerstvo zdravotníctva upravilo pravidlá predpisovania humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín

Ministerstvo zdravotníctva SR vydalo Rozhodnutie k úprave predpisovania humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. Cieľom rozhodnutia je zjednotiť výklad a postupy predpisovania humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín všeobecnými a odbornými lekármi uvedené v novele zákona o liekoch, účinnej od začiatku roka 2022.

MZ SR upravilo rozhodnutím nasledovné oblasti:

Platnosť odporúčaní na predpísanie humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky a dietetickej potraviny vydaných pred nadobudnutím účinnosti novely

  • Platnosť odporúčaní vydaných odborným lekárom pred 1.1.2022 umožňuje všeobecnému lekárovi predpisovať humánny liek, zdravotnícku pomôcku a dietetickú potravinu do doby platnosti odporúčania, maximálne však na 12 mesiacov. Teda liek odporúčaný od odborného lekára v roku 2021 môže v tomto roku predpisovať všeobecný lekár.

Predpísanie humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky a dietetickej potraviny pri návšteve odborného lekára

  • Pri lekárskom vyšetrení je odborný lekár povinný predpísať humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu, ktorých predpisovanie je viazané na odbornosť lekára, vždy po vykonaní lekárskeho vyšetrenia súvisiaceho s indikovanou liečbou.

Udelenie poverenia a jeho forma

  • Odborný lekár môže po vzájomnej dohode (nemusí byť písomná) poveriť na predpisovanie iného lekára max. na 2 mesiace aj v iných prípadoch, ako sú neprítomnosť na pracovisku alebo nefunkčnosť technických zariadení. Odborný lekár poverenie vyznačí v elektronickom zázname o poskytnutí ambulantnej/ústavnej starostlivosti alebo v lekárskej/prepúšťacej správe o poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Poverený lekár môže byť špecialista aj všeobecný lekár.

Liek od špecialistu tak môže predpisovať aj všeobecný lekár – po vzájomnej dohode a po dobu 2 mesiacov.

Technické zabezpečenie v eZdraví

  • Rozhodnutie upravilo udelenie poverenia tak, že atribút doteraz nazvaný „kód odporúčajúceho lekára“ sa bude používať na vykazovanie „kódu poverujúceho lekára“„kód PZS odporúčajúceho lekára“ na vykazovanie „kódu PZS poverujúceho lekára“, a to až do vydania vyššej verzie služby eRecept (V6).

Predpísanie  humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín po prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti (nemocnice)

  • Upresňuje sa, že pri prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti je predpisujúci lekár povinný predpísať humánny liek, zdravotnícku pomôcku vrátane individuálne zhotovenej zdravotníckej pomôcky a dietetickú potravinu, ktoré boli osobe indikované počas hospitalizácie, ich podávanie je nevyhnutné aj po prepustení z ústavnej zdravotnej starostlivosti a sú uvedené v prepúšťacej správe  v počte balení potrebných na liečbu osoby v trvaní najviac na dobu 30 dní.

Predpisovanie humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín po prepustení z nemocnice všeobecným lekárom

  • V prepúšťacej správe môže byť uvedené poverenie pre všeobecného lekára, s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti na predpisovanie humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky a dietetickej potraviny, a to najdlhšie na dobu 6 mesiacov odo dňa prepustenia osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Predpisovanie humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín neatestovaným lekárom

  • Na predpísanie humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín  pri prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti (nemocnice) je predpisujúci lekár oprávnený písomne poveriť preskripciou aj neatestovaného lekára.

Uvedené rozhodnutie vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR na základe § 128 ods. 8 písm. c) zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Zákon  č.  532/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach nadobudol účinnosť 1. januára 2022. Cieľom novely bola, okrem iného, aj snaha o zvýšenie medicínskej a právnej bezpečnosti pacienta. Ďalším výrazne pozitívnym prvkom novely je zavedenie povinnosti preskripcie humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky a dietetickej potraviny pri prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti, a to až na dobu 30 dní. Cieľom tohto opatrenia je odbremeniť pacienta od následnej návštevy lekára v lehote troch dní po ukončení hospitalizácie.

Pred vydaním tohto rozhodnutia, ministerstvo postupovalo v úzkej súčinnosti s dotknutými subjektmi, identifikovalo potenciálne oblasti, ktoré môžu sťažiť prístup pacientov k humánnym liekom, zdravotníckym pomôckam a dietetickým potravinám, zbieralo a vyhodnotilo doručené podnety. V tejto súvislosti ministerstvo dňa 20. 01. 2022 zorganizovalo stretnutie, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia odborných spoločností, Národného centra zdravotníckych informácií a zdravotných poisťovní. Na základe záverov tohto stretnutia ministerstvo predložilo a zaslalo zástupcom návrh riešenia vzniknutej situácie –  tí následne ministerstvu doručili pripomienky k uvedenému návrhu. Dňa 08. 02. 2022 sa uskutočnilo ďalšie stretnutie, na ktorom sa zúčastnené strany vyjadrili k vyhodnoteniu doručených pripomienok, pričom ministerstvo zapracovalo do uvedeného rozhodnutia aj časť pripomienok. Rozhodnutie bolo teda pripravené na základe diskusie a spoločného konsenzu s odbornými spoločnosťami, NCZI a zdravotnými poisťovňami.

Schválený dokument je pre všetky subjekty právne záväzný. Rozhodnutie k úprave predpisovania humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín je platné len počas krízovej situácie a je dostupné na webovom sídle MZ SR: https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19 v časti: Opatrenia a Rozhodnutia MZ SR.

Zdroj: MZ SR, TS

Obrázok: Freepik
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *