Aké preventívne opatrenia prijať pre zlepšenie duševného a fyzického zdravia budúcich generácií?

Medializované kauzy o šikane v detských, či mládežníckych kolektívoch, ambulancie a nemocničné lôžka plné detí s ochoreniami, ktoré je možné preventívne riešiť a k tomu nedostatok detských lekárov a sestier nás nútia zamyslieť sa nad tým, ako predchádzať ochoreniam detí, či psychickým poruchám, respektíve takémuto správaniu u detí a mládeže. Čo je potenciálnou príčinou týchto situácií a čo máme ako spoločnosť vykonať v prospech fyzického i duševného zdravia súčasných i budúcich generácií? Naša budúcnosť, budúcnosť celého ľudstva sa vytvára teraz v našich potomkoch – deťoch, mládeži súčasnosti.

Sme odborníkmi, ktorí desiatky rokov pôsobia v rezorte zdravotníctva a naša profesionálna pozornosť sa dlhodobo zameriava nielen na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ale (a možno v týchto časoch najmä) na verejné zdravie a verejné zdravotníctvo.

Zvlášť súčasná pandemická situácia, a to nielen samotný výskyt ochorenia Covid-19, ale s tým súvisiaci reálny obraz zdravia a zdravotníctva v našej spoločnosti prezentovaný na odborných fórach, nás núti touto cestou poukázať na možné čiastkové riešenie a zlepšenie starostlivosti o duševné i fyzické zdravie najmladšej generácie.

Chceme zdôrazniť, že investovaním do zdravia našich detí prostredníctvom inovatívneho prístupu, ktorý už má položené základy a oporu v legislatívnych predpisoch, môžeme dosiahnuť významnú zmenu v zdravotných ukazovateľoch a reálnom zdraví budúcich generácií.

Ak hovoríme o zdraví, máme na mysli nielen zdravie fyzické, ale aj psychické, duševné a vychádzame z definície zdravia WHO, ktorá zdravie chápe ako stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody a nielen neprítomnosť choroby. Každý človek je zodpovedný za ochranu a podporu vlastného zdravia, ale zároveň sa očakáva, že spoločnosť, štát, komunita k tomu vytvoria a zabezpečia primerané podmienky.

Má slovenská spoločnosť záujem o zdravie budúcich generácií?

Je to už rok, čo sme začali s Ministerstvom školstva SR komunikáciu o potrebe systematického výchovného vplyvu na zdravie detí v školských i predškolských zariadeniach v oblasti budovania a kultivácie zdravotnej gramotnosti. Výchova k zdraviu by mala patriť k prioritám každej vyspelej spoločnosti. Veď obrovské množstvo finančných prostriedkov, ktoré spoločnosť vynakladá na liečbu mnohých ochorení, by sa určite významne znížilo zavedením včasnej výchovy k zdraviu a vytváraním podmienok pre podporu zdravia od detského veku.

Odborníci v rezorte školstva už zrejme dlhšiu dobu vnímajú potrebu prítomnosti zdravotníckeho pracovníka aj v súvislosti so zavádzaním inkluzívneho školstva, kde v kolektívoch zdravých detí sa majú nachádzať aj deti zdravotne oslabené alebo deti s postihnutím, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť pedagógov kvôli liečebnému režimu, ktoré dieťa udržuje v primeranej forme. Naozaj je treba si uvedomiť, že poslaním učiteľa je predovšetkým učiť a vychovávať a sledovanie dodržiavania liečebného režimu do kompetencie učiteľov vôbec nepatrí. Na takúto úlohu sú školení i trénovaní zdravotnícki pracovníci. Na základe týchto skutočností sa zrejme v parlamente objavil návrh na zriadenie inštitútu školská sestra. Nevieme, kto si takúto profesiu objednal a prečo by to mala byť sestra. Povolanie sestra je vzácne a v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti jedinečné.

Prevencia a rozvoj zdravia deti a mládeže má cenu zlata

No zdravotnícka profesia v školstve by mala byť koncipovaná oveľa širšie. Jej úlohou by malo byť nielen zabezpečenie dodržiavania liečebného režimu detí so zdravotným postihnutím v školách, ale aj realizovanie programov podpory zdravia, epidemiologických i hygienických opatrení v spolupráci s príslušnými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a inými inštitúciami v zdravotníctve, ako aj s detskými lekármi a špecializovanými centrami či už psychologického alebo iného špeciálneho zdravotníckeho zamerania. Preto je profesia školský zdravotník lepším vyjadrením tohto poslania v prospech detí a mládeže, hoci zákon ju v tejto terminológii a funkčnom obsahu zatiaľ nerozpoznáva. Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov sa už dlhšiu dobu zaoberá touto problematikou, a tak, aj keď ukotvenie tejto profesie v školstve prijala s radosťou, naďalej navrhuje vykonať zmeny v kompetenciách zdravotníckych pracovníkov, ktorí by mali začať na školách pôsobiť a rozšíriť ich tak, aby mohli pôsobiť aj v podpore zdravia detí ako nevyhnutnej súčasti zmeny smerujúcej k lepšiemu zdraviu mladej populácie.

Bez jasnej a účelnej koncepcie, bez vytvorenia systematizovaného miesta v pedagogickom tíme je tento akt pre školy samoúčelný

Od 15. januára 2022 sa môžu v školách a školských zariadeniach na účel poskytovania zdravotnej starostlivosti okrem doterajších odborných zamestnancov v školstve, ktorými sú logopédi, liečební pedagógovia a psychológovia, zamestnať aj lekári, sestry, verejní zdravotníci a zdravotnícki záchranári.

Ako zdravotnícki pracovníci pôsobiaci v prostredí škôl boli zákonodarcom zaviazaní poskytovať v prostredí školy, alebo školského zariadenia zdravotnú starostlivosť, o vykonaných zdravotných výkonoch v prostredí školy viesť zdravotnú dokumentáciu a tieto výkony poskytovať výlučne a len na základe predchádzajúceho informovaného súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa. Školy a školské zariadenia boli zákonom zaviazané materiálno-technické podmienky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ich prostredí, ktorých dodržiavanie bude kontrolovať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Vznik pracovných miest školských zdravotníkov v prostredí školy, ako aj zabezpečenie potrebného materiálno-technického vybavenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v prostredí škôl bude vysoko pravdepodobne finančne zabezpečený z grantov, najmä prostredníctvom eurofondov Plánu obnovy a reziliencie SR. Podrobnosti však zatiaľ ešte nie sú k dispozícii. Podľa schváleného zákona č. 2/2022 Z. z. bude môcť zdravotnícky pracovník v škole vykonávať iba také zdravotné výkony, ktoré zodpovedajú kompetenciám prislúchajúcim mu na základe nadobudnutého povolania a po celý čas výkonu povolania v prostredí školy alebo školského zariadenia spĺňať zákonom o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti ustanovené podmienky na výkon zdravotníckeho povolania. V zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. by mal byť aj zdravotnícky pracovník pôsobiaci v škole registrovaný v príslušnej zdravotníckej komore, bezúhonný, zdravotne spôsobilý, odborne spôsobilý (čo predpokladá hlavne plnenie povinnosti sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka podľa zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti), spôsobilý na právne úkony a dôveryhodný. Keďže ide o zamestnanecký pracovnoprávny vzťah medzi školou alebo školským zariadením a zdravotníckym pracovníkom, nepožaduje sa licencia od komory na výkon samostatnej zdravotníckej praxe. Avšak, ak už zdravotnícky pracovník má licenciu od príslušnej komory na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, do úvahy pripadá aj dodávateľsko-odberateľská forma spolupráce.

Naozaj nepotrebujeme predchádzať ochoreniam a závislostiam u detí?

Je tak trochu na škodu veci, že v súčasnej celospoločenskej situácii protiepidemických opatrení na ochranu pred nákazou Covid-19, ktorá priamo vyvolala sústredenie sa odborníkov aj laickej verejnosti na význam preventívnych opatrení, zákonodarca v tomto zákone podrobnejšie neupravil kompetencie školských zdravotníkov v oblasti ochrany a podpory zdravia detí na školách a v školských zariadeniach. A to nielen v oblasti prevencie pred infekčným ochorením Covid-19. V médiách čoraz častejšie odznievajú informácie o potrebe celospoločenského posilnenia a edukácie v oblasti duševného zdravia na sanáciu dôsledkov sociálnej izolácie spôsobenej doposiaľ akceptovanými protiepidemiologickými opatreniami na prevenciu infekčných ochorení.

Medzinárodná štúdia Health School Behaviour Survey (Zdravotné správanie detí na školách), ktorá bola realizovaná aj na Slovensku v rokoch 2017-2018 (nové dáta sú aktuálne v spracovaní), ako aj hodnotenie Európskej komisie Zdravotný profil krajiny Slovensko z roku 2019, už vtedy konštatovali potrebu výraznejších investícií na Slovensku a posilnenia populačnej prevencie chronických neinfekčných ochorení charakteru edukácie a ďalších dlhodobých a kontinuálnych nefarmakologických preventívnych opatrení priamo na školách a v školských zariadeniach. Sociálna izolácia počas obdobia celospoločenských preventívnych opatrení pred Covid-19 však nespôsobila len zvýšený nárast problémov obyvateľstva v oblasti duševného zdravia, ktoré sú masmediálne reportované. Rovnako sú tu potenciálne budúce zdravotné problémy dnešnej mladej generácie spôsobené pohybovou inaktivitou alebo nesprávnymi pohybovými návykmi, nesprávnymi výživovými a spánkovými stereotypmi, alebo jednoducho len nesprávnymi postojmi k vlastnému zdraviu podobne, o ktorých sa ešte dnes možno menej hovorí, ale rovnako je ich potrebné u detí a mladých ľudí prostredníctvom kontinuálnych pravidelne sa v každom ročníku a každej triede opakujúcich výchovno-vzdelávacích zdravotníckych a osvetových programov orientovaných na podporu zdravia začať rozvíjať.

Školský zdravotník s kompetenciami v oblasti podpory a rozvoja zdravia je našim riešením

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov sa počas prípravy uvedeného návrhu zákona niekoľkokrát pokúšala presadiť podrobnejšiu úpravu týkajúcu sa ochrany a podpory zdravia vykonávanej školskými zdravotníkmi na školách a v školských zariadeniach. Vo svojich pripomienkach uplatnených v rámci riadneho medzirezortného pripomienkového konania na portáli slov-lex.sk, ako aj priamymi podnetmi zaslanými konkrétnym poslancom, ako aj prezidentke SR navrhovala, že školy a školské zariadenia by okrem vytvárania podmienok na odborné poskytovanie zdravotnej starostlivosti zdravotníckymi pracovníkmi mali vytvárať aj podmienky na odborné vykonávanie a organizovanie ochrany a podpory zdravia žiakov, študentov, zamestnancov, prípadne ďalších osôb pôsobiacich v prostredí školy alebo školského zariadenia zamestnávaním zdravotníckeho pracovníka spĺňajúceho
podmienky na výkon zdravotníckeho povolania.

Školský zdravotník (na margo len pripomeňme, že zákon zatiaľ takýto inštitút nerozlišuje, rozlišuje iba jednotlivé zdravotnícke povolania, ktoré by mali v prostredí školy pôsobiť), by mal v prostredí školy alebo školského zariadenia v oblasti prevencie zabezpečovať najmä

a) kontinuálne zisťovanie a vyhodnocovanie rizikových a protektívnych faktorov zdravia v prostredí školy alebo školského zariadenia, b) odborné zdravotnícke vykonanie, organizáciu a koordináciu preventívnych protiepidemiologických opatrení, zdravotníckych preventívnych programov, projektov, výchovno-vzdelávacích programov, ako aj ad hoc výchovy a vzdelávania a zdravotníckej osvety na podporu zdravotnej gramotnosti osôb v prostredí školy alebo školského zariadenia,
c) tvorbu alebo zabezpečovanie metodických materiálov, brožúr, letákov a iných obdobných pomôcok týkajúcich sa problematiky zdravia, zdravého životného štýlu a zdravého bytia zodpovedajúcich najnovším poznatkom z oblasti biomedicínskych a behaviorálnych vied na ich ďalšie využitie v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v prostredí školy a školského zariadenia a na účely zdravotnej výchovy a osvety,
d) kontinuálne poskytovanie, organizáciu a priebežné vyhodnocovanie účinnosti individuálneho, skupinového a hromadného zdravotníckeho poradenstva na podporu zdravotnej gramotnosti poskytovaného žiakom, študentom, zákonným zástupcom a zamestnancom, prípadne ďalším osobám pôsobiacich v prostredí v školy alebo školského zariadenia,
e) priebežné vyhodnocovanie účinnosti implementovaných opatrení na predchádzanie infekčným a chronickým neinfekčným ochoreniam podľa písm. b) a navrhovanie prípadných zlepšení na ďalšie obdobie,
f) spracovanie zdravotníckych alebo štatistických údajov vznikajúcich v súvislosti s poskytovaním ochrany a podpory zdravia v prostredí školy alebo školského zariadenia a ich chránené zdieľanie v súlade s osobitným predpisom a podľa odporúčaných štandardov národného zdravotníckeho informačného systému podľa osobitého predpisu.

Školský zdravotník ako súčasť zdravotníckeho multiprofesionálneho tímu v starostlivosti o zdravie detí a mladej generácie

Rovnako dôležitú úlohu zohráva v oblasti spolupráce s ostatnými zdravotníckymi profesionálmi a synergie preventívneho úsilia a ostatných zdravotníckych opatrení. Pri zabezpečovaní úloh, ktoré sa týkajú zdravotného uvedomenia, duševného zdravia a podpory správnych životných postojov, hodnôt a návykov, kvality života a dobrého bytia, vzťahov a komunikácie, prevencie látkových a nelátkových závislostí a zdravého správania v prostredí školy by mal spolupracovať so psychológom, liečebným pedagógom a logopédoma s príslušnými detskými lekármi. Títo odborníci by mali spolu tvoriť jadro zdravotníckeho intervenčného preventívneho tímu školy na prevenciu chronických neinfekčných ochorení týkajúcich sa fyzického i duševného zdravia a dobrého bytia, ktorý môže byť priebežne rozširovaný podľa aktuálnej potreby zapojením ďalších odborníkov. Pri organizácii a riadení preventívnych opatrení by mal tiež spolupracovať s príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva a príslušnými orgánmi územnej samosprávy. Podobne pri zabezpečovaní úloh, ktoré sa týkajú prevencie chronických neinfekčných ochorení v oblasti obezity a nadhmotnosti, prevencie ochorení obehovej sústavy, prevencie ochorení pohybového aparátu z inaktivity alebo nesprávnej pohybovej aktivity alebo inej nesprávnej životosprávy by mohol školský zdravotník v prostredí školy alebo školského zariadenia spolupracovať s nutričným terapeutom, fyzioterapeutom, atď. Pri zabezpečovaní orálneho zdravia a prevencie, ochorení ústnej dutiny so zubnými lekármi, prípadne aj dentálnymi hygieničkami. Pri zabezpečovaní úloh, ktoré sa týkajú nadužívania liekov a prevencie látkových závislostí by mohol v oblasti liekovej edukácie a osvety tiež spolupracovať s farmaceutmi a príslušnými lekárňami.

A napokon, ale v neposlednom rade – pri sociálne podmienených zdravotných alebo školských problémoch detí vyplývajúcich z ich rodinného alebo iného prostredia, kde vyrastajú – by mali školskí zdravotníci spolupracovať aj s príslušným sociálnym pracovníkom, ktorý by mal dieťaťu a jeho blízkym čo najviac napomôcť vyriešiť hmotnú núdzu a sociálne problémy oslabujúce zdravie dieťaťa.

Očakávame legislatívne zmeny v prospech nových kompetencií školského zdravotníka

Tieto dôležité kompetencie školského zdravotníka v oblasti prevencie bohužiaľ zatiaľ zostali v zákone nepomenované. A ak chceme skutočne v oblasti výskytu chronických neinfekčných ochorení obyvateľstva SR začať dosahovať lepšie výsledkové ukazovatele, zostáva len dúfať, že sa tak podarí čoskoro aspoň v niektorej z pripravovaných noviel vykonávacích právnych predpisov (zákon o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach) alebo prostredníctvom noviel pripravovaných zákonov (zákon o zdravotnej starostlivosti, zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a podobne).

Školský zdravotník by podľa nášho názoru malo byť nielen pracovné miesto v školstve, ale do budúcna založený „inštitút v školstve“, ktorý by dával možnosť škole, zriaďovateľovi školy, samospráve, komunite vytvárať multiprofesionálny tím zdravotníckych odborníkov, ktorí sa komplexne a s plnou vážnosťou starajú o duševné a fyzické zdravie celej detskej a mládežníckej populácie s dôrazom na regionálne, či lokálne podmienky na Slovensku. A školy by preto mali byť podporené nielen formou dotácie na tvorbu pracovných miest zdravotníckych pracovníkov na školách a v školských zariadeniach, ale aj finančným príspevkom na vytvorenie alebo uplatnenie už existujúcich študijných programov orientovaných na výchovu a vzdelávanie v oblasti zdravotnej gramotnosti a podpory zdravia priamo na školách a v školských zariadeniach a na zabezpečenie príslušných učebných pomôcok, ďalších materiálov, ako aj na vzdelávanie samotných pedagógov a zdravotníckych pracovníkov, aby vedeli v tejto oblasti zdravotnej výchovy a osvety so zdravotníckymi pracovníkmi vo vzájomnej tímovej spolupráci účinne spolupôsobiť.

Autor: Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov, RNDr. Monika Trechová, MPH a PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH

Foto: FreepikPridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *