Parlament schválil „Lex Ukrajina“. Týka sa aj zdravotníctva

Ministerstvo zdravotníctva reagovalo okamžite s cieľom pomôcť vojnovým utečencom z Ukrajiny a integrovať ich do života v našej krajine. Rezort preto logisticky zabezpečil základnú zdravotnú starostlivosť pre vojnových utečencov a postupne nastavuje všetky potrebné procesy vrátane zjednodušenia vstupu v prípade záujmu ukrajinských zdravotníkov do nášho systému.

Legislatívou Lex Ukrajina umožníme príchod do nášho systému zdravotníkom zo zahraničia v urýchlenej podobe. Pracovať v prípade záujmu môžu pod inštitútom dočasnej odbornej stáže pod dohľadom lekára alebo zdravotníckeho pracovníka v našom systéme. Dočasná odborná stáž bude možná tak v ambulanciách, ako aj nemocniciach a vo všetkých zdravotníckych povolaniach. Doterajšia úprava umožňovala výkon dočasnej odbornej stáže iba v zdravotníckych povolaniach lekár, sestra a pôrodná asistentka, a to len v nemocniciach.

Dočasnou odbornou stážou sa rozumie výkon odborných pracovných činností stážistom. Stážistom je občan členského štátu alebo občan tretieho štátu, ktorý má uznaný doklad o vzdelaní a vykonáva odborné pracovné činnosti.

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, u ktorého stážista začal vykonávať stáž, je povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu zdravotníctva elektronickou formou:

1. meno a priezvisko stážistu,

2. dátum narodenia stážistu,

3. štátne občianstvo stážistu,

4. evidenčné číslo rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní,

5. meno a priezvisko dohliadajúceho zdravotníckeho pracovníka,

6. informáciu, že stážista predložil všetky dokumenty.

Poskytovateľ, u ktorého stážista vykonáva stáž, je povinný zabezpečiť, aby dohliadajúci zdravotnícky pracovník vykonával odborný dohľad najviac nad troma stážistami a bol osobne prítomný pri výkone stáže. V čase neprítomnosti dohliadajúceho zdravotníckeho pracovníka musí byť fyzicky prítomný pri výkone stáže náhradný dohliadajúci zdravotnícky pracovník.

„Poskytovateľ, ktorý poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť,  je povinný zabezpečiť, aby dohliadajúcim zdravotníckym pracovníkom bol zdravotnícky pracovník s najmenej trojročnou odbornou praxou a aby odborný dohľad vykonával dohliadajúci zdravotnícky pracovník najviac nad jedným stážistom,“ vysvetlil minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský.

Počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny sa povinnosť dokladovania považuje za splnenú aj priložením:

– čestného vyhlásenia o vykonávaní zdravotníckeho povolania v inom členskom štáte s uvedením informácie o tom, že v čase predloženia vyhlásenia nemal občan členského štátu alebo občan tretieho štátu zakázaný výkon zdravotníckeho povolania,      

– fotokópie dokladov o vzdelaní,

– čestného vyhlásenia o ovládaní štátneho jazyka alebo anglického jazyka v rozsahu nevyhnutnom na výkon príslušného zdravotníckeho povolania,

– čestného vyhlásenia o bezúhonnosti.

ÚHRADA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

  1. Osoba s poskytnutým dočasným útočiskom

Nárok na úhradu neodkladnej starostlivosti má cudzinec, ktorý nie je verejne zdravotne poistený, nie je zdravotne poistený v inom členskom štáte a zároveň je cudzinec, ktorému bolo v Slovenskej republike poskytnuté dočasné útočisko. Ministerstvo zdravotníctva zároveň môže určiť rozsah zdravotných výkonov uhrádzaných aj nad rámec neodkladnej zdravotnej starostlivosti, a to zverejnením na svojom webovom sídle. Dočasné útočisko udeľuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

„Cudzinec sa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti preukazuje dokladom o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „dočasné útočisko“ alebo s označením „odídenec“,“ povedal minister Lengvarský.

Národné centrum zdravotníckych informácií poskytuje elektronicky ministerstvu zdravotníctva a Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a.s. na účel úhrady neodkladnej starostlivosti raz týždenne údaje o poskytnutí, zániku a zrušení dočasného útočiska cudzincovi v Slovenskej republike.

Osoba s udeleným dočasným útočiskom nevstupuje do systému verejného zdravotného poistenia. Náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť sú uhrádzané prostredníctvom Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. a následne refundované zo štátneho rozpočtu.

  • Osoba, ktorá cez Slovenskú republiku tranzituje

Fyzická osoba, ktorá nie je verejne zdravotne poistená, má bydlisko na území Ukrajiny a vstúpi na územie Slovenskej republiky z dôvodu ozbrojeného konfliktu na území Ukrajiny, má nárok na úhradu neodkladnej starostlivosti poskytnutej do dňa, v ktorom požiada o udelenie azylu, o poskytnutie doplnkovej ochrany alebo o poskytnutie dočasného útočiska, najdlhšie však počas 30 dní odo dňa vstupu na územie Slovenskej republiky.

Ministerstvo zdravotníctva môže určiť rozsah zdravotných výkonov uhrádzaných nad rámec neodkladnej starostlivosti uverejnením tohto rozsahu na svojom webovom sídle.

Ide spravidla o osobu, ktorá Slovenskou republikou len prechádza, nakoľko sa presúva do iného štátu. Takáto osoba sa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti preukáže buď pasom, alebo iným identifikačným dokladom. V prípade dieťaťa, ktoré pas alebo identifikačný doklad nemá, bude postačovať doklad zákonného zástupcu.

„Uvedené sa uplatňuje na zdravotnú starostlivosť poskytnutú do ukončenia mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny,“ uzavrel minister Vladimír Lengvarský.

Tranzitujúca osoba nevstupuje do systému verejného zdravotného poistenia. Náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť sú uhrádzané prostredníctvom Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. a následne refundované zo štátneho rozpočtu.

Okrem nároku na zdravotnú starostlivosť poskytovanú tranzitujúcim osobám alebo osobám s poskytnutým dočasným útočiskom existujú aj inštitúty medzinárodnej ochrany, ktoré sú v Slovenskej republike zaužívané, a prostredníctvom ktorých má utečenec z Ukrajiny prístup k úhrade zdravotnej starostlivosti:

  • Osoba s udelenou doplnkovou ochranou

Pokiaľ bude osobe udelená doplnková ochrana Ministerstvom vnútra SR, osoba má nárok na úhradu plného rozsahu zdravotnej starostlivosti. Osoba sa preukazuje nárokovým preukazom, ktorý jej vydáva Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Osoba s udelenou doplnkovou ochranou nevstupuje do systému verejného zdravotného poistenia, a teda nebude verejne zdravotne poistená. Náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť sú uhrádzané prostredníctvom Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. a následne refundované zo štátneho rozpočtu.

  • Žiadateľ o azyl a azylant

Ak osoba požiadala o azyl, má nárok na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti. V odôvodnených a individuálnych prípadoch môže lekár odporučiť ďalšie vyšetrenia. Žiadateľ o azyl do systému verejného zdravotného poistenia nevstupuje, a teda nebude verejne zdravotne poistený. Vzniknuté náklady sú uhrádzané zo štátneho rozpočtu, prostredníctvom Ministerstva vnútra SR. Osoba sa preukazuje dokladom žiadateľa o nároku na poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ktorý jej vydáva Ministerstvo vnútra SR. Pokiaľ bude osobe udelený azyl, a teda bude azylantom, takáto osoba vstupuje do systému verejného zdravotného poistenia a má nárok na rovnaký rozsah zdravotnej starostlivosti ako poistenec v Slovenskej republike. Azylant sa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti preukazuje preukazom poistenca verejného zdravotného poistenia.

Zdroj: MZ SR

Foto: FreepikPridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *