Európsky den práv pacientov

Na podnet Európskeho parlamentu a Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru bol v roku 2002 vyhlásený 18. apríl za Európsky deň práv pacientov. Jeho cieľom je upozorniť na práva a povinnosti pacientov a je príležitosťou informovať, diskutovať a prijať záväzky na zlepšenie situácie v tejto oblasti.

Na čo má pacient právo
Združenie za aktívne presadzovanie občianskych práv vypracovalo Chartu práv pacientov so štrnástimi základnými právami. Patria k nim právo na prevenciu (služby, spojené s predchádzaním chorôb), prístup k zdravotníckym službám (bez ohľadu na rasu či finančné zázemie), právo na informácie (týkajúce sa svojho zdravotného stavu, ale i vedeckého výskumu a inovácie), právo vyjadriť súhlas (rozhodovať o svojom zdraví), právo slobodného výberu, na súkromie a zachovanie dôverného prístupu. Ďalej je to právo na rešpektovanie pacientovho času, na dodržiavanie úrovne kvality, právo pacienta na bezpečnosť, inovácie, právo predchádzať zbytočnému utrpeniu a bolesti (vo všetkých etapách choroby), právo na liečbu zohľadňujúcu osobné potreby, právo podávať sťažnosti a právo na náhradu škody (ak dôjde k telesnej alebo morálnej ujme, spôsobenej ošetrovaním alebo liečbou).

Pacient je partner, nie podriadený
Snahou o zviditeľnenie týchto práv sa má eliminovať nedostatočná informovanosť pacientov, ktorá patrí medzi najčastejšie problémy. Potláčaním nesprávneho zaobchádzania s pacientmi v krajinách Európskej únie sa má dospieť do stavu, kedy vzťah medzi lekárom a pacientom bude vyrovnaný. Až keď sa budú dodržiavať práva pacientov, bude možné povedať, že človek je v centre záujmu zdravotníctva.

Asociácia na ochranu práv pacientov SR
Poslaním AOPP, ktorá vznikla v roku 2001 a združuje 47 pacientských organizácií, je chrániť práva, obhajovať a presadzovať záujmy pacientov, zdravotne postihnutých a sociálne znevýhodnených fyzických osôb, a to v oblasti zdravotnej, sociálnej, vzdelávacej, kultúrnej a spoločenskej – s týmto zámerom asociácia vznikla a plní svoje úlohy, či už ide o predkladanie a pripomienkovanie legislatívnych návrhov, o edukáciu, organizovanie vzdelávacích a informačných podujatí, spoluprácu s orgánmi štátnej správy, samosprávy, organizáciami v zdravotníctve a podobne.

Asociácia vyvíja maximálne úsilie v oblasti presadzovania zmien a pri tvorbe legislatívy tak, aby sa pacientom zlepšila dostupnosť inovatívnej liečby a nezhoršovala sa dostupnosť štandardnej liečby. „Uvedomujeme si potrebu skvalitňovania zdravotnej starostlivosti tak, aby sa kategorizácia ústavnej zdravotnej starostlivosti stala základným pilierom budovania lepšej, dostupnejšej a bezpečnejšej zdravotnej starostlivosti. Chceme poďakovať MZ SR za to, že zohľadnilo našu požiadavku pri tvorbe zákona a stali sme sa členmi Kategorizačnej komisie pre ústavnú zdravotnú starostlivosť. Snažíme sa zastupovať a obhajovať práva a záujmy pacientov či už na pôde ministerstva, pred orgánmi štátnej správy a samosprávy, spolupracovať so zdravotníckymi organizáciami a vytvárať partnerstvá za účelom zlepšenia postavenia pacientov – tí musia byť v centre snáh o zmenu v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti,“ uviedla prezidentka AOPP PhDr. Mária Lévyová.

Dlhodobé problémy vyžadujú riešenia
Tým najpodstatnejším je azda neadekvátne financovanie potrieb nášho zdravotníctva. Sme platcami zdravotných odvodov a daní, a preto by sme mali mať právo vyjadrovať sa k tomu, ako sa s našimi peniazmi nakladá. Problémom je tiež, že štát nedokáže adekvátne zaplatiť za zdravotnú starostlivosť za svojich poistencov a pokiaľ nepristúpi k zmenám vo financovaní za nich, môžu sa stať najzraniteľnejšou skupinou ohrozenou priamymi platbami.

„Upozorňovali sme aj na problém odloženej zdravotnej starostlivosti v dôsledku pandémie COVID-19 – podľa dát zdravotných poisťovní priniesol druhý rok pandémie ešte väčší pokles počtu operačných výkonov a hospitalizácií ako ten prvý. Počet hospitalizácií za dva roky klesol o takmer 355 tisíc a v slovenských nemocniciach sa urobilo o 207 tisíc operácií menej ako v roku 2019. Odložené výkony sa dotkli aj diagnostiky, rok 2020 nás pripravil až o 1 a pol milióna diagnostických vyšetrení,“ pripomína PhDr. Lévyová.

Dôkazom zhoršujúcej sa situácie je nárast počtu žiadostí o bezplatné právne poradenstvo, ktoré asociácia poskytuje. V roku 2020 sa zdvojnásobil a vlani dokonca takmer strojnásobil oproti porovnaniu s rokom pred pandémiou. Podnety sa týkali najmä nespokojnosti v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti v súvislosti s pandémiou, etiky zdravotníckych pracovníkov, zníženej dostupnosti liekov a zdravotníckych pomôcok, poplatkov v zdravotníctve, sociálneho poistenia a zabezpečenia, zdravotného poistenia, ale aj oblasti odškodnenia za poškodenie zdravia.

„Snažíme sa edukovať a vzdelávať členov pacientských organizácií, pacientov aj širokú verejnosť v oblasti Charty práv pacientov, pretože je potrebné uvedomiť si, že kto svoje práva nepozná, iba ťažko ich vie uplatniť v každodennom živote. Poskytujeme bezplatné poradenstvo, vyvíjame vzdelávacie aktivity a podporujeme projekty smerujúce k skvalitňovaniu zdravotnej starostlivosti a zlepšovaniu dostupnosti liečby,“ konštatuje prezidentka AOPP PhDr. Mária Lévyová.

Lekárske noviny apríl/2022

jps

Foto: Freepik
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *