ÚDZS plní dôležité úlohy v zdravotníckom systéme

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dielne MZ SR pod vedením Rudolfa Zajaca ako súčasť zdravotnej reformy, ktorá transformovala poisťovne z verejnoprávnych subjektov na súkromné akciové spoločnosti.

Úrad bol zriadený ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nadposkytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. Úrad dohliada nad všetkými kľúčovými aspektmi systému zdravotníctva s cieľom udržiavať finančnú stabilitu, výkonnosť a solidárnosť systému. Predsedníčkou úradu je Ing. Renáta Bláhová, MBA, FCCA, LL.M.

Nosnými piliermi úradu sú 3 sekcie:
• dohľad nad verejným zdravotným poistením (takmer 6 mld eur ročne financuje systém cez tri zdravotné poisťovne, z toho dve súkromné),
• dohľad nad poskytovaním zdravotnej/ošetrovateľskej starostlivosti,
• súdne lekárstvo a patologická anatómia (SLaPA).

Každý pilier úradu je pre systém prínosom, nakoľko slúži najmä pre poistencov a pacientov. ÚDZS teda vykonáva dohľad nad verejným zdravotným poistením, dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti, dohľad nad poskyto vaním osobitného liečebného režimu v detenčnom ústave, dohľad nad poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnej pomoci. Úrad sa ďalej zúčastňuje na prerozdeľovaní poistného. Spolupracuje s MZ SR a MF SR na príprave všeobecne záväzných právnych predpisov, týkajúcich sa verejného zdravotného poistenia, plní záväzky štátu v oblasti zdravotníctva, vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv na základe poverenia MZ SR, je styčným orgánom pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti, uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia vo vzťahu k styčným orgánom členských štátov EÚ, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska, na komunikáciu medzi príslušnými zdravotnými poisťovňami.

Úrad uhrádza náklady na zdravotnú starostlivosť poskytnutú poistencovi iného členského štátu v SR na základe zmluvy o sociálnom zabezpečení, dohody s členskými štátmi Európskej únie a už spomínaných štyroch štátov, zabezpečuje elektronickú výmenu dát v súvislosti s úlohou styčného orgánu. Vedie centrálny register poistencov, register zdravotných poisťovní, register platiteľov poistného, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, register zdravotníckych pracovníkov, register zariadení sociálnej pomoci, poskytujúcich ošetrovateľskú starostlivosť ale i zoznam osôb, ktoré odmietli za života pitvu. Úrad tiež plní úlohy v procese vykonávania prehliadok mŕtvych tiel, organizácie školení v prehliadkach mŕtvych tiel, vydávaní osvedčení o absolvovaní školenia a ďalšie úlohy.

Existencia úradu v povedomí ľudí
Prieskum úradu, realizovaný agentúrou MNFORCE ukázal, že spomedzi štyroch štátnych alebo verejných inštitúcií zaoberajúcich sa zdravím, resp. zdravotnou starostlivosťou, vo vedomí obyvateľov SR rezonuje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou hneď po Úrade verejného zdravotníctva. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou poznajú tri štvrtiny (76 %) obyvateľov SR. Z troch pilierov úradu považujú za najdôležitejšiu činnosť dohľad nad zdravotnou a ošetrovateľskou starostlivosťou tri štvrtiny respondentov. Prieskum sa uskutočnil od 21. do 27. februára 2022 na vzorke tisíc respondentov, ktorá bola reprezentatívna vzhľadom na online dospelú populáciu.

Ako vnímajú úrad zdravotnícki pracovníci
Je to individuálne a zásadne ovplyvnené aj tým, či daný zdravotnícky pracovník prišiel v minulosti do kontaktu s úradom pri výkone dohľadu, alebo nie. Každopádne, ak úrad vykonal dohľad a tento bol opodstatnený, určite to ovplyvní nazeranie dotknutej osoby na úrad. Domnievame sa však, že väčšina zdravotníckych pracovníkov vníma úrad pozitívne najmä cez vydávanie kódov, osvetovú a edukačnú činnosť či nápravné opatrenia. Úlohou úradu nie je pôsobiť len sankčne, ale aj výchovne a preventívne.

Počty podaní
Pokiaľ ide len o podania vo vzťahu k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou, v roku 2021 úrad riešil (vrátane prenesených podaní) celkovo 2 519 podaní, v porovnaní s rokom 2020 ide o mierny nárast (2 235 v r. 2020), (2 270 v r. 2019) – viac v Správach o činnosti úradu. Úrad v roku 2021 riešil v oblasti verejného zdravotného poistenia a činnosti zdravotných poisťovní celkom 693 podaní, čo je o 310 podaní
viac ako v roku 2020.

Čoho sa podania najčastejšie týkajú
Podania sa najčastejšie týkajú postupu pri liečbe a úmrtí. Samozrejme, v podaniach za posledné dva roky sa vyskytovali aj témy COVID-19 či už v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti, ale aj iných okolností, ktoré úrad nepreveruje (odmietnutie ošetrenia, tele-medicína, pandemické opatrenia a pod.) V oblasti verejného zdravotného poistenia a činnosti zdravotných poisťovní roku v 2021 to boli najmä podania v oblasti neoprávnenej zmeny zdravotnej poisťovne, v ktorých poistenci uvádzali, že k zmene zdravotnej poisťovne došlo bez ich vedomia, že zo strany osôb, ktoré s nimi prihlášku spísali, boli poskytnuté zavádzajúce či nepravdivé informácie, že prihlášku podpísali v rýchlosti, bez domyslenia dôsledkov, vyskytli sa tiež prípady podozrenia zo zneužitia osobných údajov poistencov, falšovania podpisov.

Aj pri porovnaní s minulými rokmi sa najviac podaní týkalo práve tejto oblasti. Najviac podaní, ktoré boli riešené dohľadom na diaľku, bolo evidovaných voči Union ZP (273) a najmenej voči VšZP (35 podaní). Voči DÔVERA ZP bolo evidovaných 89 podaní.

Opodstatnenosť podaní
Za rok 2021 úrad postúpil na iné orgány celkovo 400 podaní, ktoré neboli riešiteľné v rámci právomoci úradu. Úrad vytvoril portál podnetov, kam odkazuje dopyty občanov. Portál slúži na zjednodušenie orientácie v zdravotníckej problematike a navádza občanov, kam sa majú so svojím problémom obrátiť: https://portalpodnetov.udzs-sk.sk/9-ine/

Čo sa týka podielu opodstatnenosti, údaje zverejnené v správach o činnosti úradu uvádzajú, že v roku 2021 bolo ako opodstatnených vyhodnotených 136 podnetov a ako neopodstatnených 710. V roku 2020 bolo ako opodstatnených vyhodnotených 149 podnetov a ako neopodstatnených 697 a rok predtým bolo ako opodstatnených vyhodnotených 156 podnetov a ako neopodstatnených 743. V oblasti verejného zdravotného poistenia a činnosti zdravotných poisťovní – z celkového počtu 397 podaní, ktoré boli riešené dohľadom na diaľku, bolo ku koncu minulého roka 289 podnetov ukončených, z toho bolo vyhodnotených ako opodstatnených 57 podnetov, t. j. 19,7 %. V porovnaní s rokom 2020 došlo k poklesu počtu opodstatnených podnetov o 22,8 p. b. Najviac opodstatnených podaní bolo zaznamenaných v Union 23,8 %, v DÔVERA ZP 8,5 % a vo VšZP 10 %.

Lehoty a posudzovanie podnetov

Zákonom stanovená lehota pre ÚDZS na ukončenie výkonu dohľadu je 9 mesiacov odo dňa doručenia úradného podnetu, pričom túto lehotu môže predĺžiť predseda úradu, najviac však o tri mesiace. Štatisticky vychádza, že vlani trval výkon dohľadu priemerne 18. týždňov.

Podania posudzuje skupina vykonávajúca dohľad, ktorá pozostáva z osôb oprávnených na výkon dohľadu (zamestnanci úradu a prizvané osoby – konuzultanti úradu z rôznych mediucínskych špecializačných odbourov). Podľa zákona č. 581/2004 Z. z. najmenej jedna osoba oprávnená na výkon dohľadu nad poskytovaním zdravotnejstarostlivosti musí mať odbornú spôsobilosť podľa osobitného predpisu v tých pracovných činnostiach, v ktorých majú vykonávať dohľad a najmenej päťročnú odbornú zdravotnícku prax v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. V máji 2021 nastala legislatívna zmena, takže už rok ide úrad podľa novej právnej úpravy, pričom k jej zmene došlo následne aj od 15. 07. 2021 – výkon dohľadu je administratívne náročnejší, zavedená bola zákonná lehota (takže proces sa nepredlžuje,
práve naopak). Úrad sa prispôsobil novému zákonnému nastaveniu.

jps

Lekárske noviny júl-august 2022/2022
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *