Poradíme vám, ako si založiť novú ambulanciu a získať dotáciu

Pri nedostatku lekárov a ambulancií sa Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky rozhodlo podporiť lekárov finančnou sumou 60 000 €. Ide o dotáciu na otvorenie si novej ambulancie, ktorú môžu lekári získať. Čo všetko na získanie peňazí však musia splniť?

Otvorenie novej ambulancie na Slovensku si vyžaduje financie

Zvažujete otvorenie svojej vlastnej ambulancie na Slovensku? Otvorenie novej ambulancie stojí nemalé peniaze, ktoré však v súčasnosti môžu lekári získať od štátu. Štát chce tým prilákať všeobecných lekárov pre deti, dorast a dospelých, aby si otvorili svoje vlastné ambulancie, keďže v mnohých oblastiach a regiónoch je lekárov nedostatok a zdravotná starostlivosti u dospelých ľudí a deti je nedostatočne pokrytá. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prišlo s návrhom, pomôcť lekárom finančným príspevkom do výšky 60 000 eur. Na získanie tohto príspevku je však potrebné splniť určité podmienky.

Založenie si novej ambulancie na Slovensku

Pri založení si novej ambulancie je potrebné vlastniť povolenie na prevádzkovanie podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vám môže vydať buď Ministerstvo zdravotníctva SR alebo príslušný samosprávny kraj, a to bez ohľadu na to, či ste fyzická alebo právnická osoba. V prípade fyzickej osoby musíte byť držiteľom licencie, ktorá vás oprávňuje vykonávať zdravotnícke povolenie. To znamená, že vlastnú ambulanciu si môžete otvoriť v prípade, že ste lekár, zubný lekár, dentálny hygienik, logopéd, ale aj psychológ a podobne. Pri vydávaní tohto povolenia však okrem licencie musíte mať vo vlastníctve alebo nájme priestor, kde zdravotnícku starostlivosť budete poskytovať.

Pri výbere priestorov je takisto dôležité zvážiť, o aké priestory pôjde alebo tiež to, kde sa ambulancia bude nachádzať. Pokiaľ si chcete otvoriť vlastnú ambulanciu v meste, kde sa nachádza veľké množstvo podobných ambulancií, môže ísť o krok vedľa. Práve z toho dôvodu vydalo MZ SR prísne podmienky, ktoré sa na podporný finančný príspevok vzťahujú.

Pre predstavu, ako to so žiadosťami o dotáciu je. 4 mesiace od vyhlásenia tejto výzvy dostalo MZ SR približne 20 žiadostí o poskytnutie príspevku. Len 11 žiadateľov splnilo všetky podmienky a doteraz boli podporení len 4 z nich.

Čo musí obsahovať povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia?

Pokiaľ ste fyzická osoba a uchádzate sa o dotáciu na otvorenie si novej ambulancie, musíte podať žiadosť adresovanú príslušnému orgánu oprávnenému vydať vám povolenie na prevádzku ambulancie, v tomto prípade samosprávnemu kraju. V žiadosti musíte uviesť:

 • meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, údaj o štátnom občianstve, IČO (ak bolo pridelené),
 • miesto trvalého pobytu,
 • druh zdravotníckeho zariadenia (t. j. všeobecná/špecializovaná ambulancia) a jeho odborné zameranie (napr. gynekologická, interná, chirurgická a pod.),
 • miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia.

K tejto žiadosti je potrebné doložiť aj určité dokumenty, ako:

 • právoplatné rozhodnutie o vydaní licencie na výkon zdravotníckeho povolania (licenciu vydáva príslušná komora, v prípade lekára Slovenská lekárska komora),
 • doklad o vlastníctve alebo o nájme priestorov, kde sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať (List vlastníctva, nájomná zmluva.),
 • rozhodnutie príslušného orgánu verejného zdravotníctva o návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky,
 • čestné vyhlásenie, že v období dvoch rokov pred podaním žiadosti fyzická osoba nemala zrušené povolenie a že údaje uvedené v žiadosti a predložené listiny sú pravdivé,
 • potvrdenie o zaplatení správneho poplatku, ktorý je určený sumou 80 EUR (číslo účtu, na ktorý sa má táto suma poslať, je uvedený na webových stránkach príslušných samosprávnych krajov).

Právna pomoc pri otváraní ambulancie

Podmienky na získanie dotácie na otvorenie si novej ambulancie sú veľmi zložité a náročné na splnenie. V niektorých krajoch dokonca lekári nemajú záujem o dotáciu, keďže podmienky sú až príliš špecifické a lekári často nevedia, či by ich splnili. Súčasná výzva potrvá do konca júla, a preto pokiaľ potrebujete s otvorením novej ambulancie poradiť, radi vám v advokátskej kancelárii Hriadel & Heger pomôžu, so všetkým čo sa medicínskeho práva týka.

Podmienky na získanie dotácie na otvorenie si ambulancie 

Keďže sa Ministerstvo zdravotníctva SR rozhodlo touto dotáciou zabezpečiť  predovšetkým zdravotnú starostlivosť na miestach, kde doteraz chýbala, otvoriť si novú ambulanciu nie je možné len tak kdekoľvek. Cieľom je však otvoriť až 170 nových ambulancií do roku 2026. Je to vôbec pri týchto podmienkach reálne?

 • Ambulanciu je možné si otvoriť len v nedostatkovom okrese či obci. Zoznam okresov je každoročne zverejnený do 31. júla. Priorizované sú predovšetkým čierne okresy.
 • Dotáciu môže získať len lekár, ktorý uplynulé tri roky v danom nedostatkovom okrese nepracoval na plný úväzok.
 • Dotáciu nie je možné získať na odkúpenie inej ambulancie alebo výmeny pôvodného lekára (napríklad v prípade, že lekár odchádza do dôchodku).
 • Dotácia sa v súčasnosti vzťahuje len na všeobecných lekárov a pediatrov.
 • O príspevok nemôže požiadať rezident, študent špecializovaného štúdia mimo rezidentského štúdia ani starosta obce.
 • O dotáciu nie je možné požiadať spätne, teda na ambulancie, ktoré už sú zriadené pred vyhlásením výzvy a podaním žiadosti.
 • Pred podaním žiadosti o príspevok nemôžete mať vydané povolenie na výkon činnosti od VÚC. To je potrebné si začať vybavovať až po podaní žiadosti o príspevok.

Dotácia 60 000 eur na otvorenie si novej ambulancie

Na otvorenie si novej ambulancie môže lekár získať dotáciu až do výšky 60 000 €. Dotácie sú však dvojaké:

 • pokiaľ si lekár vyberie len okres, v ktorom si otvorí novú ambulanciu, získa tak 50 000 €,
 • ak si však zvolí konkrétnu obec v nedostatkovom okrese, môže dostať od štátu až 60 624 €.

Aj napriek tomu, že lekárovi bude schválená dotácia, nemusí ju dostať vyplatenú celú. Prvá časť tvorí 40 % celkovej sumy, ktorú lekár dostane po tom, čo MZ SR predloží právoplatné povolenie na prevádzkovanie ambulancie. Ambulanciu musí sprevádzkovať do 2 mesiacov od získania povolenia.

Zvyšná suma dotácie sa odvíja od toho, koľko pacientov lekár má. Pokiaľ sa mu v niektorom kvartáli podarí získať viac pacientov, ako je vo výzve, časť dotácie nedostane.

Pokiaľ dosiahne stanovený počet pacientov, extra dotáciu lekár nedostane, keďže mu pravidelné platby od poisťovní dokážu pokryť prevádzku ambulancie.

Aký lekár môže o dotáciu požiadať?

O príspevok sa môže uchádzať lekár, ktorý je:

    a) nový lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria, ktorému bol vydaný číselný kód zdravotníckeho pracovníka, ale ešte nezískali povolenie na prevádzkovanie ambulancie, pričom spĺňa nasledujúce podmienky

        • pred tým, ako požiadal o poskytnutie príspevku nevykonával v okrese, pre ktorý žiada príspevok zdravotnícke povolanie u poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti vo vyššom ako polovičnom úväzku v priemere počas 36 mesiacov predchádzajúcich roku, v ktorom podal žiadosť,

        • 36 mesiacov pred podaním žiadosti o príspevok nevykonával zdravotnícke povolanie podľa u poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti vo vyššom ako polovičnom úväzku v priemere v okrese, ktorý je podľa klasifikácie okresov klasifikovaný rovnakým alebo vyšším stupňom ohrozenia ako okres, pre ktorý sa uchádza o príspevok,

        • nebol počas 36 mesiacov predchádzajúcich podaniu žiadosti odborným zástupcom u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorému zdravotná poisťovňa v tom čase vypovedala zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

    b) existujúci poskytovatelia, ktorí majú záujem zriadiť a prevádzkovať všeobecnú ambulanciu, pokiaľ za všeobecného lekára alebo pediatra, ktorého plánujú zamestnať, preukážu splnenie rovnakých podmienok ako v prípade nového lekára žiadateľa, uvedených vyššie v bode a.

Právna ochrana pre ambulancie

Potrebujete pomôcť alebo poradiť pri otváraní novej ambulancie? V advokátskej kancelárii Hriadel & Heger vám poskytnú komplexnú právnu pomoc týkajúcu sa všetkých oblastí a náležitostí medicínskeho práva. Zistite viac o službách právnej ochrany pre vašu ambulanciu na www.hriadelheger.eu.

PR článok

Foto: Tirachard z Freepik
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *