Pravda o novej nemocnici v Martine

Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) pri realizácii projektu Univerzitnej nemocnice sv. Martina v Martine (UNM) financovanej z Plánu obnovy a odolnosti eviduje zdržanie oproti schválenému harmonogramu, a to v predovšetkým v procese verejného obstarávania na zhotoviteľa, pri vysporiadaní pozemkov a v povoľovacích procesoch.

Ako sa na dnešnej tlačovej konferencii vyjadrila ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková: „Chceme už teraz upozorniť na to, kde sú problémy. Musíme sa vyhnúť scenáru, aby sa z Martina stali Rászochy 2. Ja osobne budem na týždennej báze kontrolovať a robiť odpočet toho, čo sa na výstavbe tejto nemocnice stalo. Nedovolím, aby sa peniaze určené pre nemocnicu nevyužili a vracali sa do Bruselu.“

Prvé neúspešné verejné obstarávanie možno označiť za nevhodne zvolený časový manažment projektu, čo vyvolalo skepticizmus trhu k predmetu zákazky a neochotu záujemcov riskovať finančné straty v dôsledku nedostatočného projektového manažmentu na strane nemocnice. Preto bolo nutné projekt opätovne prehodnotiť až na úrovni Európskej komisie, kde sa negociáciou schválila možnosť realizácie projektu do roku 2028, čo umožnilo opakovať verejné obstarávanie na zhotoviteľa s úpravou podkladov a pod dohľadom a kontrolou ministerstva zdravotníctva.

Dňa 24. 1. 2024 zasadla komisia pre vyhodnotenie ponúk, ktorá v súčasnosti pripravuje finálne rozhodnutie. Reálny časový odhad podpísania zmluvy so zhotoviteľom je 31. 3. 2024. Pôvodne plánovaný termín (11/2023) bol zo strany projektového tímu nerealistický a nezohľadňoval viaceré dôležité procesné kroky. Nové vedenie prijalo v tejto súvislosti akčné kroky: audit procesu v.o. nezávislým právnickým subjektom so skúsenosťami v problematike v.o. v štádiu námietok a vysvetľovania ponuky;  možnosť vyčlenenia paralelného v.o. na zemné práce (SJ/GTK), aby bolo využité časové okno počas vyhodnocovania a vysvetľovania ponuky potenciálneho zhotoviteľa.

Ďalším problémom sú nevysporiadané pozemky pod stavbou patriace Univerzite Komenského, Jesseniovej lekárskej fakulte (JLF UK) a pozemky súkromných vlastníkov, blokujúce prístup na stavenisko. Pôvodný zámer projektového tímu vyvlastniť pozemky JLF UK bezodplatne sa ukázal ako nerealizovateľný, a preto boli vypracované znalecké posudky (UK aj UNM), ktoré určili odhadovanú trhovú hodnotu pozemkov.

Pre urýchlenie procesu vysporiadania pozemkov sa dňa 15.2.2024  uskutoční verejné prerokovanie k procesu vyvlastnenia pozemkov JLF UK, ktorého výsledok určí ďalší postup. Očakávaným scenárom zo strany ministerstva zdravotníctva je uzatvorenie písomnej dohody medzi účastníkmi konania a následný prevod pozemkov pod UNM. Súčasťou akčných krokov budú aj osobné rokovania so súkromnými vlastníkmi pozemkov v snahe odstrániť existujúce zásadné prekážky blokujúce prístup na stavenisko.

Riaditeľ nemocnice Peter Durný: „Predchádzajúce vedenie, žiaľ, napriek tomu, že zistilo problémy s pozemkami, nekonalo. Slabé miesta sú aj v povoľovacích procesoch – tu sa nekonalo od leta minulého roka.“

V prípade povoľovacích procesov ministerstvo informuje, že územné rozhodnutie pre hlavnú stavbu nadobudlo právoplatnosť dňa 23.10.2023.  Všetky nadväzujúce procesné kroky, najmä však stavebné konanie a stavebné povolenie, priamo nadväzujú na vysporiadanie pozemkov JLF UK. Rezort zdravotníctva  dňa 18.1.2024 odporučilo projektovému tímu UNM predložiť stavebnému úradu mesta Martin podklady k stavebnému povoleniu a preukázať vzťah k predmetným pozemkom. Tiež bude nevyhnutné vypracovať detailnú analýzu povoľovacích procesov a identifikáciu rizikových bodov pre minimalizáciu časového sklzu, ako aj prebudovanie projektového tímu tak, aby jeho členovia reflektovali na zmeny v aktuálnej situácii projektu výstavby UNM.

Ministerstvo zdravotníctva poskytuje projektovému tímu Univerzitnej nemocnici sv. Martina maximálnu súčinnosť.

Zdroj: MZ SR, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *