Pripravenosť prírodných vodných plôch a umelých kúpalísk na kúpaciu sezónu 2022 (stav ku dňu 11.6.2022)

Počas kúpacej sezóny (ďalej len „KS“) 2022 budú pre rekreačné kúpanie verejnosti dostupné umelé kúpaliskáprírodné kúpaliská prírodné vodné plochy s neorganizovanou rekreáciou.

Na Slovensku je vo všeobecnosti považované za KS obdobie od 15. júna do 15. septembra, kedy sa očakáva najväčší počet kúpajúcich sa. Na začiatok skutočnej prevádzky kúpalísk s organizovanou rekreáciou má každoročne vplyv stav ich pripravenosti, aktuálne počasie a záujem verejnosti. Kontrolu kvality vody budú počas KS na sezónnych umelých kúpaliskách a prírodných kúpaliskách zabezpečovať prevádzkovatelia; miestne príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) budú vykonávať štátny zdravotný dozor. Na najviac využívaných prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou budú zabezpečovať kontrolu kvality vody miestne príslušné RÚVZ v pravidelných dvojtýždňových intervaloch. Menšie lokality, ktoré sú na kúpanie využívané len príležitostne počas horúcich dní a víkendov, budú RÚVZ monitorovať len orientačne (jedenkrát max. trikrát za KS príp. podľa aktuálnej situácie).

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY
Celkovo bude počas KS 2022 monitorovaných viac ako 80 prírodných vodných plôchs rôznym štatútom a typom rekreácie (viď. Príloha č. 1).

Zoznam vôd určených na kúpanie (ďalej len „VUK“) pre KS 2022 (s vyhláseným štatútom) v jednotlivých krajoch je nasledovný:

BA kraj: Zlaté piesky, Vajnorské jazero, Ivanka pri Dunaji, Slnečné jazerá – Senec,

BB kraj: Teplý vrch – Pláž ORMET, Teplý vrch – Drieňok, Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Vindšachtské jazeroVeľké Richnavské jazero, Dolno Hodrušské jazero,

KE kraj: Pod Bukovcom, Ružín, Zemplínska Šírava – Medvedia hora, Zemplínska Šírava – Kamenec, Zemplínska Šírava – Paľkov, Zemplínska Šírava – Biela hora, Zemplínska Šírava – Hôrka, Vinianske jazero,

PO kraj: Veľká Domaša – Tíšava, Veľká Domaša – Valkov, Veľká Domaša – Holčíkovce, Veľká Domaša – Poľany, Veľká Domaša – Dobrá, Veľká Domaša – Nová Kelča, Veľká Domaša – Nová Kelča – polostrov KRYM,

TN kraj: Zelená voda – Nové mesto nad Váhom,

TT kraj: Šulianske jazeroKunovská priehrada,

ZA kraj: Liptovská Mara  Liptovský Trnovec.

Od KS 2020 je vypustená voda z Vodnej nádrže (ďalej len „VN“) Ružiná z dôvodu jej rekonštrukcie, pričom obe lokality (Ružiná – pri obci Divín a Ružiná – pri obci Ružiná) nebudú ani počas KS 2022 využívané verejnosťou na kúpanie.

Za VUK sa považujú najvýznamnejšie prírodné vodné plochy na Slovensku s najvyššou návštevnosťou a dlhodobo vyhovujúcou kvalitou vody na kúpanie (s organizovanou aj s neorganizovanou rekreáciou). Ich zaradenie do zoznamu VUK a monitorovanie ich stavu každoročne prebieha v súlade s požiadavkami Európskej komisie, ktoré sú transponované do národného predpisu.

Ku 11.6.2022 bola RÚVZ povolená prevádzka 4 prírodných kúpalísk (ďalej len „PK“)Slnečné jazerá – Senec,Teplý vrch – Pláž ORMET, Zelená voda – Kurinec a Plážové kúpalisko – jazero v Banskej Bystrici (na kúpanie je vyčlenená plocha pozdĺž starého plaveckého bazéna)Ako PK sa označujú tie prírodné vodné plochy, ktoré majú organizovanú rekreáciu (s prevádzkovateľom) a svojím vybavením a prevádzkou spĺňajú požiadavky platných predpisov.

O povolenie na prevádzku požiadali ďalšie 3 PK: Zlaté pieskyDelňa a Liptovská Mara – Liptovský Trnovec. Zatiaľ výsledky laboratórnych analýz vzoriek vody preukázali vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie na lokalitách Zlaté piesky Liptovská Mara – Liptovský Trnovec. Výsledky laboratórnych analýz vzoriek vody preukázali vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie aj na PK Teplý vrch – Pláž Drieňok.

Počas KS 2022 bude otvorené aj nové PK VN Levoča – Žabia cesta s predpokladaným začiatkom prevádzky od 01.7.2022. Na PK už boli realizované odbery vzoriek vôd, avšak výsledky laboratórnych analýz nie sú zatiaľ k dispozícií.

Výsledky predsezónnej kontroly potvrdili vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie okrem schválených PK aj na ďalších prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

BA kraj: Vajnorské jazero, Ivanka pri Dunaji, Kuchajda, Rusovce – Candell, Veľký Draždiak, Čunovo, Nové Košariská,

KE kraj: Plážové kúpalisko JAZERO v Košiciach, Ružín, Pod Bukovcom,

NR kraj: štrkoviskové jazero Kava, APÁLI – mŕtve rameno Váhu Komárno, VN Duchonka,

PO kraj: Laborec Humenné.

Výsledky predsezónnej kontroly taktiež preukázali:

 • zníženú priehľadnosť vody vo VN Lipovina – Bátovce, pričom odporúčanú hodnotu nespĺňal aj ukazovateľ farba,  
 • zníženú priehľadnosť vody na Jazere Úhorná Turzovskom jazere, 
 • zníženú priehľadnosť vody na troch odberných miestach VN Ružín v okrese Gelnica (SKI, Chaty a prítoky) a taktiež prekročenie MH biologického ukazovateľa chlorofyl-na odbernom mieste Chaty,
 • mierne zvýšený celkový dusík na Hlbokom jazere – Senec,
 • nesplnenie odporúčanej hodnoty ukazovateľa farbana jazerách Malé Leváre Plavecký Štvrtok.

Farba a celkový dusík patria medzi zdravotne nevýznamné ukazovatele a sú vyšetrované nad rámec povinných ukazovateľov.

Odbery vzoriek vôd na kúpanie boli vykonané aj na nasledujúcich lokalitách, pričom výsledky analýz zatiaľ nie sú k dispozícií:

BB kraj: Dolno Hodrušské jazero, Vindšachtské jazero, Počúvadlianske jazero, Veľké Richnavské jazero, Veľké Kolpašské jazero,

TT kraj: Šulianske jazero,

TN kraj: VN Nitrianske Rudno, VN Kanianka.

K prírodným vodným plochám ďalej uvádzame:

Počas KS 2022 bude RÚVZ so sídlom v Martine vykonávať kontrolu kvality vody na troch nových lokalitách – Jazero Ontário (Biele Brehy)Lipovecké jazerá a Sučianske jazerá (Sučianske Chorvátsko).

Na PK Teplý vrch – Pláž ORMET prebehla v ubytovni Oliver rekonštrukcia zariadení na osobnú hygienu (WC aj sprchy).

Na PK Zelená voda – Kurinec pribudli nové turnikety a prebehla kompletná rekonštrukcia spŕch pre mužov.

V areáli VUK Zelená voda – Nové Mesto nad Váhom došlo k realizácii pieskovej pláže.

Mimo prevádzkybude aj počas KS 2022 VN Trenčín – Opatová.

UMELÉ KÚPALISKÁ
V priebehu KS 2022 budú kontrolované letné kúpaliská (ďalej len „LK“) aj sezónne bazény, ktoré sú počas leta doplnkovou službou ubytovacích zariadení. Do monitorovania sú zahrnuté aj niektoré plavárne, ktoré v lete prevádzkujú vonkajšie sezónne priestory alebo sú využívané verejnosťou vo významnejšej miere vzhľadom na nedostatok iných možností v regióne (viď. Príloha č. 2).

Celkovo bude počas KS 2022 sledovaných 212 umelých kúpalísk s 673 bazénmi, z toho 179 s termálnou vodou a 494 s netermálnou vodou.

Povolenie na prevádzku dostalo k 11.6.2022 zatiaľ len 289 bazénov. V prevádzke sú najmä bazény na termálnych kúpaliskách (ďalej len „TK“), ale taktiež aj sezónne bazény a bazény na ďalších kúpaliskách v krajoch:

BA kraj: LK Malacky, Tehelné pole v Bratislave – Novom Meste, Kúpalisko Delfín v Bratislave – Ružinove, LK MATADORKA v Bratislave – Petržalke, Kúpalisko Lamač v Bratislave – Lamači, Rosnička v Bratislave – Dúbravke,                              

BB kraj:Plážové kúpalisko v Banskej Bystrici, Verejné kúpalisko Poltár, Kúpalisko Miraj v Lučenci, LK Lučenec, Vodný svet Číž, Kúpalisko „KUPKO“ Dolná Strehová, Kúpalisko Hriňová, Kúpalisko Dudinka v Dudinciach, Vonkajší rehabilitačný bazén KD Rubín v Dudinciach, Vonkajší rehabilitačný bazén pri LÚ Diamant v Dudinciach, Aqua beach Orlík vo Zvolene, Vonkajší rehabilitačný bazén pri ŠLÚ Marína v Kováčovej, Bazény Kurinec v Rimavskej Sobote, Wellnes-Aquatermal  Dolná Strehová, HOLIDAYPARK Kováčová,

KE kraj: Nekrytý letný bazén SO 03 Klokočov na Zemplínskej Šírave,

NR kraj: TK Komárno, TK I Štúrovo, TK Podhájska, TK Štrand Emila Tatárika Nové Zámky, TK Tvrdošovce, Letný športovo-rekreačný areál s bazénmi a toboganovým svetom v Patinciach, Rekreačné zariadenie Margita – Ilona v Leviciach, Wellness Santovka,

PO kraj: LK PLAZA BEACH v Prešove, AquaCity Poprad, TK Vrbov, Aquapark I. etapa v Lipanoch, Letné TK „Izabela“ vo Vyšných Ružbachoch, LK Sabinov,

TN kraj: LK Považská Bystrica, DÚHA v Partizánskom, LK Nemšová, LK Myjava, SMMM, s.r.o.,

TT kraj: Kúpalisko Modrá perla Veľké Úľany, Kúpalisko EVA v Piešťanoch, Kúpalisko Kamenný mlyn v Trnave, LK Aquapark Trnava, LK Castiglione v Trnave, LK Pác v Cíferi, TK Topoľníky,

ZA kraj:Vodný park Bešeňová, Aquapark Tatralandia v Liptovskom Mikuláši, SPA a AQUAPARK v Turčianskych Tepliciach, TK Vieska, TK Laura v Rajeckých Tepliciach.

Na niektorých kúpaliskách zatiaľ nie sú v prevádzke všetky bazény, mnohé z nich sa budú otvárať iba postupne predovšetkým podľa záujmu verejnosti.

Kúpaliská, ktoré majú povolenú prevádzku, vykazovali na základe výsledkov analýz v jednotlivých bazénoch vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie.

Po 7 rokov trvajúcej odstávke je od 29.4.2022 opätovne uvedené do prevádzky kúpalisko Termál centrum GALANDIA Galanta. Ku dňu 11.6.2022 dostali povolenie na prevádzku 4 vnútorné celoročné bazény a 2 vonkajšie sezónne bazény.

Na mnohých kúpaliskách v týchto dňoch stále ešte prebiehajú prípravné práce. Príslušné RÚVZ vykonávajú priebežne obhliadky pripravenosti kúpalísk a ukladajú podmienky pre zahájenie prevádzky. O povolenie na prevádzku podali žiadosti ku dňu 11.6.2022 ďalšie bazény a kúpaliská v jednotlivých krajoch:

BA kraj: Krasňany v Bratislave – Rača, Zbojnička Rača v Bratislave – Rača, LK Modra, LK Pezinok – Sever, Aquathermal Senec,

BB kraj:LK Revúca, Biokúpalisko „KRTKO“ vo Veľkom Krtíši, Kúpalisko Detva, Kúpalisko Krupina – TepličkyLetný bazén v LSR ZVJS a OO Kováčová, TK Sliač,

KE kraj: LK na ul. Rumanova v Košiciach, UK Červená hviezda v Košiciach, Plážové kúpalisko RYBA – ANIČKA v Košiciach, Nekryté LK Strážske, Nekrytý bazén pri hoteli Eurobus na Zemplínskej Šírave, Nekrytý letný bazén SO 02 Kaluža na Zemplínskej Šírave, Nekryté LK Sobrance, Relaxačné bazény pri Penzióne Juliana v Kaluži, Areál vodných športov v Trebišove, LK AQUA MARIA vo Veľatoch,                

NR kraj: TK Nesvady, Wellness Patince, ThermalPark NITRAVA v Poľnom Kesove, LK Nitra, LK Topoľčany,

PO kraj: LK Humenné, Barnova Rika v Zemplínskych Hámroch, AquaFun PARK Veľká Lomnica, bazén v Apart – Club Zora v Bardejovských kúpeľoch,        

TN kraj: Čajka v Bojniciach, TK Chalmová,

TT kraj: TK Vincov les Sládkovičovo, Mestské kúpalisko Senica, Kúpalisko Zlatnícka dolina Skalica,

ZA kraj: TK Liptovský Ján, LK v Čadci, LK Vrútky, TK Veronika Rajec, Mestské kúpalisko Bytča, Mestská krytá plaváreň Žilina – vonkajšie bazény.

Na niektorých kúpaliskách boli oproti KS 2021 vykonané zmeny, napr.:

 • bol zrekonštruovaný malý detský bazén a boli zriadené nové šatne delené podľa pohlavia na TK Topoľníky,
 • pribudol jeden tobogan s dopadom do existujúceho dopadového bazéna na TK Vincov les Sládkovičovo,
 • do prevádzky bol uvedený nový vonkajší neplavecký bazén s termálnou vodou AKVAMARÍN vo Vodnom parku Bešeňová (určený len pre hostí Hotela Akvamarín),
 • do prevádzky bola uvedená vírivá vaňa so samostatnou sprchou a brodiskom na Verejnom kúpalisku Poltár,
 • bola realizovaná rekonštrukcia bazénov na TK Diakovce,
 • z plaveckého bazéna sa po pridaní atrakcií stal veľký zážitkový bazén na TK Štrand Emila Tatárika Nové Zámky,
 • bol zrekonštruovaný plavecký bazén spolu s halou v AquaCity Poprad,
 • pribudli nové turnikety na TK Bazény Kurinec v Rimavskej Sobote,
 • bol zrekonštruovaný plavecký bazén na Kúpalisku EVA v Piešťanoch,
 • bol zrekonštruovaný vonkajší bazén pre deti do 10 rokov a tiež bola zmenšená hĺbka biobazéna na max. 1,8 m na Biokúpalisku „KRTKO“ vo Veľkom Krtíši,
 • došlo k navýšeniu trysiek na dochlórovanie vody na dne bazéna na Kúpalisku Kamenný mlyn v Trnave,
 • v roku 2022 budú rekreačný predný bazén s kľudovým režimom a oddychový bazén na TK Podhájska využívané na ochladzovanie použitej termálnej vody (bazény nebudú využívané na kúpanie),
 • prebehla modernizácia oddychových plôch na UK AQUA MARIA vo Veľatoch,
 • od roku 2022 bude realizovaná zmena prevádzky TK NOVOLANDIA Lučenec – Rapovce z celoročnej na sezónnu.    

Počas KS 2022 budú mimo prevádzky kúpaliská: LK AQUA – RELAX Lívia v Brezne – Zadných Hálnoch, vonkajší krytý bazén pri penzióne Čachovo v obci Selce, vonkajší krytý bazén pri hoteli Polianka v Hornej Lehote – Krpáčove, LK TRITON v Košiciach, LK Moldava nad Bodvou, Vonkajší letný areál Mestskej krytej plavárne v Košiciach, Hotel GARDEN v Košickej Belej, LK Medzev, LK Zlaté Moravce, LK Čalovec, Nekrytý letný bazén SO 03 Paľkov na Zemplínskej Šírave, Nekryté LK Malé Raškovce 59, Plážové kúpalisko Bojnice, Kúpalisko Vlachovo, Veronika Gemerská Hôrka, Kúpalisko pri Kukorelliho chate v Hermanovciach nad Topľou, TK Katarína v Kremnici. Dôvodom je vo väčšine prípadov nevyhovujúci technický stav resp. prebiehajúce rekonštrukcie.

Na stránke ÚVZ SR je pre verejnosť k dispozícií Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike, ktorý slúži pre zber údajov o zdravotných problémoch v súvislosti s kúpaním. Ak sa chcete do prieskumu zapojiť, kliknite prosím, na tento odkaz.

Príloha č.1: Pripravenosť prírodných vodných plôch a umelých kúpalísk na kúpaciu sezónu 2022 (stav ku dňu 11.6.2022) (pdf)

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky

Zdroj: UVZSR, TS

Foto: Arek Socha z Pixabay
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *