Rezidentské štúdium pokračuje, pediatri aj iní rezidenti budú prijímaní od októbra už v inovovanom programe

Od 1. februára tohto roka sa umožňuje zaraďovanie lekárov do rezidentského štúdia len v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo. Lekári, samozrejme, aj naďalej majú možnosť zaradenia sa do všetkých špecializačných odborov aj mimo rezidentského štúdia. Ministerstvo zdravotníctva SR zoznam zaradených špecializačných odborov do rezidentského štúdia pre zdravotnícke povolanie lekár opätovne prehodnotí k októbru roka 2023.

Odbor zdravotníckeho vzdelania má pre tento rok v Pláne legislatívnych úloh vlády SR aj úpravu zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve, práve s dôrazom na aktualizáciu a inováciu rezidentského štúdia.

Tieto inovácie sa budú týkať predovšetkým významnejšej participácie samosprávnych krajov na organizácii a priebehu rezidentského štúdia, ako aj na prijatí rozhodnutí o filozofii a cieľoch rezidentského štúdia. Zjednodušene povedané, bude sa riešiť, či sa bude rezidentské štúdium implementovať iba v primárnej zdravotnej starostlivosti v ambulanciách, alebo sa uplatní tento projekt v ústavných zdravotníckych zariadeniach. Pochopiteľne, aktualizácia zodpovie aj na otázky vo vzťahu k financovaniu rezidentského štúdia.

„Vzdelávacia ustanovizeň zaraďuje zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia vždy k 1. októbru alebo k 1. februáru príslušného kalendárneho roka. Väčšina absolventov medicíny využíva na prihlásenie sa októbrový termín, keďže svoje štúdium ukončujú v letných mesiacoch roka. Odkedy rezidentské štúdium existuje, využilo možnosť prihlásenia sa na špecializačné štúdium v mesiaci februári sumárne na všetkých lekárskych fakultách 35 absolventov, vlani to bolo 5 lekárov. Pre porovnanie, v októbrovom termíne sa za celé obdobie existencie rezidentského štúdia prihlásilo 208 lekárov, minulý rok 28,“ objasnil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka podľa zákona č. 578/2004 Z. z. zahŕňa špecializačné štúdium na výkon špecializovaných pracovných činností, certifikačnú prípravu na výkon certifikovaných pracovných činností a sústavné vzdelávanie. Špecializačným štúdiom sa pritom rozumie ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka v akreditovanom špecializačnom študijnom programe. Rezident je zdravotnícky pracovník, ktorého špecializačné štúdium je financované zo štátneho rozpočtu.

Rezidentské štúdium bolo v roku 2014 iniciované ako reakcia na nedostatok všeobecných lekárov do všeobecných ambulancií pre dospelých a pediatrov do všeobecných ambulancií pre deti a dorast a iných nedostatkových špecializačných odborov určených Ministerstvom zdravotníctva SR. Prioritným cieľom a záujmom rezortu je, aby rezidentské štúdium aj naďalej pokračovalo.

Vzniknutá situácia bola intenzívne komunikovaná aj so štyrmi lekárskymi fakultami, s ktorými má rezort podpísanú zmluvu o spolupráci. Vzdelávacie ustanovizne následne informovali potenciálnych záujemcov o zaradenie do rezidentského štúdia  „pediatrie a ďalších špecializačných odborov“. Zdôrazňujeme, že lekári majú stále možnosť zaradenia sa do „pediatrie a iných špecializačných odborov“ mimo rezidentského štúdia.

Navyše, po opätovnom rozšírení rezidentského štúdia o tieto špecializačné odbory môžu, samozrejme, prestúpiť do rezidentského štúdia a pokračovať v špecializačnom štúdiu v tom istom špecializačnom odbore zaradenom do rezidentského štúdia už ako rezidenti. Doba absolvovanej časti špecializačného štúdia, ako aj zdravotné výkony mimo rezidentského štúdia im bude automaticky započítaná.

Zdroj: MZ SR, TS

Foto: Freepik
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *