Zdravotníkov spája láska k pacientom, práci a súdržnost

V Nižnej sa konal VII. ročník Festivalu kazuistík 2023

Podujatie je dobre známe čitateľom Lekárskych novín už z predchádzajúcich ročníkov. Zrejmý stabilný obsah, rozsah a hlavne zmysluplný dosah. Festival je známy a vysoko hodnotený v zdravotníckej verejnosti aj ako Oravské interaktívne fórum. Nie náhodou, veď ponúka najefektívnejšiu formu vzdelávania – adresné kazuistiky. No a tiež ako jediné svojho druhu na Slovensku je charakteristické tým, že sa spoločne vzdelávajú lekári, sestry a iní zdravotnícki pracovníci pod jednou strechou.

Dobrá nálada panovala aj počas oceňovania Ctihodnej sestry 2023 Agáty Ličkovej.

Každodenná prax, výnimočné kazuistiky aj ocenenia
Zúčastnení zdravotníci si môžu spoločne vypočuť a osvojiť informácie, potrebné pre každodennú prax, aby dokázali reagovať na dynamické zmeny v širokospektrálnej oblasti zdravotníctva, medicíny a ošetrovateľstva. Tentoraz sa konal v dňoch 20. až 22. 4. 2023 opäť v Sále Ostražica i v Hoteli Arman v Nižnej nad Oravou. Priniesol mnoho originálnych prezentácií a aktuálnych informácií k finančným, ekonomickým, medicínskym, psychologickým a organizačným problémom ambulancií prvého kontaktu na Slovensku. Väčšina významných kazuistík mala slovenskú premiéru. V podaní najpovolanejších
v konkrétnych špecializáciách. Ich príspevky vyvažovali praktické kazuistiky všeobecných lekárov pre dospelých z praxe. Ocenením spoločného úsilia bolo rozšírenie spoluorganizácie festivalu o Slovenskú komoru medicínsko-technických pracovníkov (SKMTP). Takto prideľovala kredity za kontinuálne vzdelávanie pasívnym účastníkom štvorica komôr: Slovenská lekárska komora, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov a Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov. Interdisciplinárna spolupráca je veľmi dôležitá a tomu bol prispôsobený aj program.

Zo zaslúženého ocenenia a potlesku sa tešila aj Mgr. Anna Krajčovičová.
Osvedčená dvojica: predseda programového výboru Dr. P. Marko
a moderátor Daniel Damer.

Napríklad Fórum so zdravotnými poisťovňami a Fórum o financovaní VLD riešili dofinancovanie ambulancií a optimalizáciu hodnotiacich parametrov pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Kompetenciám v odbore sa venovala hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo MUDr. Adriana Šimková, PhD. Piatkový program kazuistík venovali aktuálne najvýznamnejším medicínskym témam všeobecného lekárstva: fixným kombináciám antihypertenzívnej terapie, novým odporúčaným postupom v liečbe dyslipidémie, najnovším výskumným výsledkom v terapii obezity.

Originálnym oživením bolo Fórum psychológie – komunikácia zdravotníkov s konfliktným pacientom. Psychológ, facilitátor a tréner Mgr. Aleš Bednařík priniesol množstvo originálnych a prínosných riešení. Relaxáciu zdravotníkov zabezpečoval Mgr. Lukáš Novotný – profesionálny tréner nordic-walkingu, uskutočnil 2 workskopy a nácvik chôdze s palicami. Tradičné oceňovanie zdravotníkov za rok 2023 sprevádzala Acapella For You. Jedinečná bola opäť atmosféra udeľovania cien v piatich kategóriách zdravotníkov, vrátane Ceny MUDr. Viliama Chromého za najlepšiu kazuistiku.

Trojdňový program bolo možné sledovať aj online prostredníctvom YouTube TV. V sobotu podujatie obohatili komory pre iných zdravotníckych pracovníkov, sestry i praktické sestry. Priťahovalo Fórum prevencie syndrómu vyhorenia pre zdravotníkov, ktorý pripravil Mgr. Karol Kováč, PhD. psychológ, lektor, zakladateľ Inštitútu stresu. Už vieme, že vo štvrtok 20. 4. sa konal VII. riadny snem Združenia všeobecných lekárov pre dospelých SR, súčasťou boli aj voľby do orgánov ZVLD. Predsedom sa opäť stal MUDr. Rastislav Zanovit, prvým podpredsedom MUDr. Ján Hencel a druhým MUDr. Peter Marko. Vlastne takpovediac traja statoční, ktorí stáli na úsvite festivalu (spolu s ďalšími, ktorých mená sa objavia aj ďalej) a stoja pri jeho organizovaní dodnes, ako aj pri ZVLD. Z rokovania vzišla tlačová správa/vyhlásenie (v mnohom predznamenáva aj nasledujúcu reportáž): „Aktuálne navýšenie platieb pre segment všeobecných lekárov pre dospelých nezabezpečuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom. Podľa našich prepočtov na jednu ambulanciu chýba 3 000 eur. Dôsledkom toho je žalostná situácia v zdravotnom stave obyvateľstva. Vyzývame politické strany na riešenie katastrofálneho zdravotného stavu obyvateľstva a situácie v segmente všeobecných lekárov pre dospelých. Aktuálne sú nedostatočné platby zdravotníkom za služby ambulantnej pohotovostnej služby. Vyžaduje sa navýšenie o 50 %. Vzhľadom na limitné zdroje je to možné kompenzovať aj skrátením prevádzky ambulantnej pohotovostnej služby“.

Problémov je viac než dosť

Hovorí sa koľko ľudí, toľko chutí. Zväčša je to naozaj tak, no keď sa začne posledné roky hovoriť u nás – v krajine pod Tatrami a Fatrami – o zdravotníctve ad hoc, prakticky každý (alebo určite väčšina, ktorá nie je tou povestnou mlčiacou) z laikov/pacientov/využívateľov služieb i zainteresovaných odborníkov v plejáde zdravotníckych profesií, hovorí o množstve prehlbujúcich sa problémov. Hroziacich neraz až kolapsom čoraz krehkejšieho systému, ktorý akoby starol nielen personálne, ale aj smerom k progresu a reálnej reflexii hlavne zo strany politikov a ďalších kompetentných. Aj preto sme sa tento rok rozhodli ponúknuť v našej reportáži z mimoriadne prospešného a populárneho podujatia v oravskej Nižnej čo väčší publikačný priestor ľuďom „od fachu“, erudovaným odborníkom aj obetavým organizátorom, zapáleným ženám a mužom (aj aktuálne oceneným) zo Slovenska aj zahraničia, ktorí najlepšie vedia, kde zdravotníctvo – a či v tomto prípade všeobecných lekárov pre dospelých a ďalšie spríbuznené profesie – povestná päta najviac tlačí.

Pracovná atmosféra počas snemu ZVLD.

Začíname symbolicky „šéfom“ ich profesijného združenia (ZVLD SR), už spomínaným MUDr. Rastislavom Zanovitom a jeho dovetkom k citovanému uzneseniu:
„Zdá sa, že na Slovensku nefunguje rozumná komunikácia, že zodpovední reagujú len na „výstrely z barikád“. Opäť nám to predviedli kolegovia z LOZ-u. Možno som príliš empatický, ale po vlastnej skúsenosti s podobným nátlakovým riešením by som už do toho nešiel. Na barikádach vždy tečie krv. A vôbec nie je podstatné, na ktorej strane. Poviem len príklad, rokovania sa vždy špičkovali až ku termínu Vianoc, až pracovníčky na krajských pobočkách prežívali každé vianočné sviatky taký stres, že jedna dostala z toho hemoragickú cievnu príhodu. No LOZ-u sa opäť podarilo skokovo navýšiť odmeny v nemocniciach. Na trhu to vytvorilo asymetriu, keďže nie všetci lekári v ambulanciách môžu svojim sestrám takto navýšiť plat. Preto niektorí majú problém a niektorí zvažujú zavesenie fonendoskopu na klinec. Sľúbených dvadsať percent vraj bude dorovnaných ku koncu roku, ale čo keď to bude pre niekoho neskoro? Výsledkom bude len zhoršenie dostupnosti pre občanov tam, kde lekár ambulanciu zatvorí. V rámci ZVLD SR sa snažíme presvedčiť regulátora, že náš segment je nedofinancovaný, o čom svedčia aj dáta z poisťovní. Všetkým však stúpajú personálne náklady rovnako. Stačí sa pozrieť na dáta z NCZI, koľko ľudí vybavia všeobecní lekári a pritom majú najnižšie priemerné platby na jedno lekárske miesto. O predpísaných receptoch ani nehovorím.
Bez pevných základov systém nebude dobre fungovať. No a čo sa týka APS, tak sme to museli dať do vyhlásenia, lebo opakovane to chcela vláda predložiť do NR SR, ale údajne kvôli vetu Asociácie nemocníc to nešlo. Patrilo by sa po piatich rokoch navýšiť odmeny slúžiacim lekárom, no a ak sú obmedzené zdroje, tak ich treba aj šetriť optimalizáciou prevádzky.“

Slovo má pravidelný hosť zo zahraničia Dr. Jan Bělobrádek zo Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP:
„Letošní ročník dal zapomenout na útlum covidových let a ukázal, jaký má tato akce potenciál. Mezi účastníky panovala shoda, že se jednalo o ročník programově nejkvalitnější.
Optikou své zkušenosti z Česka se jednalo o plnohodnotný kongres s přednáškami od rána do pozdního podvečera, stejně jako i bohatým doprovodným programem. To účastníky nutí vytvářet si časový itinerář, protože všechno se při nejlepší vůli stihnout nedá. Pokud v minulých letech převažovala společenská rovina odborného setkání po covidových restrikcích, tentokrát již dominoval program. Rád bych upozornil na šíři programu, v němž si našel zajímavá sdělení opravdu každý, od lékařů po ostatní zdravotnické pracovníky. V Česku bývá problém na kongresech praktiků programově naplnit sesterské sekce, proto hluboce smekám před širokou paletou přednášejících různých odborností. Pokud se nebojí na podobné akci vystupovat společně s lékaři, jde do určité míry i o zpětnou vazbu organizátorům, že vzájemný respekt a zájem o spolupráci není jenom formální, ale skutečný a prostředí Festivalu kazuistík natolik komfortní, že je zájem přednášet, čímž se i nelékařské sekce progresivně rozvíjejí. Osobně jsem rád, že obě organizace všeobecných praktických lékařů v Česku (SVL ČLS JEP i SPL ČR) udržují kontinuální úzkou spolupráci se ZVLD SR, přičemž aktivní účast na programu je jen jedním střípkem z mozaiky vzájemné výměny zkušeností. Stejně tak i zástupci ZVLD SR navštěvují pravidelně nejvýznamnější akce praktiků v Česku, kde jsou vždy vřele vítáni. Slovenským kolegům bychom dlouhodobě přáli sjednocení do jediné silné profesní organizace, protože jenom tak budou schopni průlomových úspěchů v jednáních o posílení role primární péče v tamním systému zdravotní péče.“

PhDr. Zuzana Gavalierová, MPH, predsedníčka Odbornej sekcie ambulantných sestier a pôrodných asistentiek SK SaPA, predsedníčka Infodoktor, o. z.: „Aby zdravotná starostlivosť bola poskytovaná v najvyššej možnej kvalite, je potrebné sa vzdelávať aktuálnymi recenzovanými informáciami, pretože pacient si zaslúži tú najlepšiu zdravotnú starostlivosť, vkladá nám do rúk to najcennejšie – svoje zdravie.
Aj keď názov OIF – Oravské interaktívne fórum evokuje, že sa deje na Orave, významom a originalitou presahuje regionálne hranice a dovolím si tvrdiť, že aj hranice SR, pretože účastní kvalitnými prezentáciami sú aj prednášajúci zo zahraničia. Záujmom všetkých zainteresovaných je spoločne poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Na takomto stretnutí vznikajú dobré nápady ako byť pacientom nápomocní. Všetkých nás spája jedno – láska k práci a k pacientom. Aj vzájomná súdržnosť, ktorú vidieť stále viac na konferenciách, kde sa stretávame.
Výborným príkladom spolupráce lekárov a sestier ambulancií VLD bol aj uvedenie už v poradí tretej edukačnej brožúry Krvný tlak dlhodobo pod kontrolou z dielne Infodoktor s podporou spoločnosti Servier Slovensko, autormi sú PhDr. Zuzana Gavalierová, MPH, MUDr. Zuzana Mačudová a MUDr. Ahmadullah Fathi. Spoločným úsilím je, aby pacienti dosahovali dlhodobo cieľové hodnoty krvného tlaku a mali ochorenie pod kontrolou. Aj vďaka brožúre môžeme spoločne dosiahnuť zlepšenie preventívnej zdravotnej starostlivosti aj zníženie počtu odvrátiteľných úmrtí. (Originálne uvedenie malo podobu scénky, kde sedem rizikových faktorov kardio-vaskulárnych ochorení sa postupne pýšilo, ako pacienta ohrozujú – pozn. red.)

Je pre nás cťou, že krstnou mamou bola opäť hlavná odborníčka pre všeobecné lekárstva MUDr. Adriana Šimková, PhD. Veríme, že brožúra bude tak ako predchádzajúce, nápomocná lekárom a sestrám. Výnimočný bol aj piatkový večer, na ktorom boli ocenení zdravotníci. Za našu sekciu si ocenenie Vážená sestra prevzala pani Agáta Ličková, sestra v ambulancii VLD. Sme hrdé, že sú medzi nami také sestry ako Agátka, ktorá je príkladom a vzorom pre ostatné kolegyne. Ako členka programového výboru si znovu dovolím apelovať na kolegyne, aby vystúpili zo svojej komfortnej zóny a zúčastnili sa aj v aktívnej podobe. Mnohí mi dajú za pravdu, že viaceré tak aj urobili a dnes patria medzi stálice, ktoré nás svojimi prezentáciami obohacujú.“

Vyššie spomínaný MUDr. Ahmadullah Fathi (dlhodobo a zmysluplne pôsobiaci na Slovensku, pôvodom z Afganistanu), dlhoročný člen programového výboru festivalu: „VII. ročník Festivalu kazuistík hodnotím ako úspešný. Účasť nahlásených prednášateľov bola naozaj stopercentná! Počas všetkých troch dní malo podujatie tak po odbornej, ako i technickej stránke, bezproblémový priebeh, za čo patrí vďaka všetkým organizátorom. Aktívni účastníci sa podelili o svoje aktuálne informácie, ktoré budú dozaista prínosom pre našu každodennú prax. Diskusia bola plodná a mnohokrát končila až mimo priestorov auditóriá. Okrem vedomostí si odnášame aj nové kontakty, priateľstvá i prísľuby na ďalšiu spoluprácu. Veríme, že aj budúce ročníky pritiahnu nových aktívnych účastníkov z radov lekárov, sestier, ako aj iných zdravotníckych pracovníkov.“

Ctihodný doktor 2023 MUDr. Juraj Orság starší.

MUDr. Juraj Orság, praktický lekár pre dospelých a člen vedenia ZVLD: „Festival je podujatím, ktoré láka stále väčší počet zdravotníckych pracovníkov. Schválne nepíšem len lekárov, pretože ponúka platformu pre stretnutie najširšieho počtu profesií, ktoré iné podobné podujatia nemajú. Môžem konštatovať, že odborná úroveň podujatia rastie z roka na rok. Oceňujem prácu organizátorov, ktorí v týchto neľahkých časoch z číreho entuziazmu a s minimálnymi ekonomickými zdrojmi, podávajú obrovský výkon. Dnes už tradičný bod programu ocenenie výnimočných ľudí je veľmi krásna slávnostná udalosť. Je to aj chvíľa na zamyslenie.
Za každým oceneným sú v zákryte mnohí ďalší, na ktorých pozeráme s hlbokou úctou. Naše ocenenie si zaslúžia všetci, ktorí sa celoživotne venujú poctivej práci s pacientom. Oceňujeme prácu ľudí ktorých je v systéme stále menej. Čo je však horšie, náhrada neprichádza v dostatočnom počte. Preto, aj keď pozitívne hodnotím podujatie, musím sa vyjadriť k súčasnosti. Môj názor je, že slovenské zdravotníctvo je ku kolapsu tak blízko, že sa mu možno ani nevyhneme. Bežným javom sa stali nenávratne zatvorené ambulancie na Slovensku z dôvodu nedostatku lekárov a sestier. Pred dverami týchto ambulancií rastie masa pacientov, ktorí nemajú kam ísť. Podľa údajov OECD je Slovensko predposledné v EU, v počte VLDD a VLD k celkovému počtu lekárov. Je to 15 %. Priemer v EU je 38 % a sú štáty kde je toto percento viac ako 50 %. Bolo by načase, aby naši politici zobrali do úvahy, konkrétne riešenia, ktoré im dlhoročne ponúkame a sú už vo svete vyskúšané.“ (Viac ako alarmujúce však?! – pozn. I. V.)

Za mladšie generácie má slovo MUDr. Zuzana Mačudová, členka programového výboru:
„Je faktom, že na výkon praxe v ambulancii VLD sú potrebné informácie medicínskeho, ale aj sociálno-ekonomicko-právneho charakteru. Ako začínajúci všeobecní lekári oceňujeme podujatia, na ktorých sa prezentujú aktuálne informácie tohto typu. Oravské interaktívne fórum je jedinečné v tom, že odborné informácie sú prezentované v podobe konkrétnych kazuistík, čo predstavuje najstaršiu a najefektívnejšiu formu vzdelávania. Prítomnosť hlavnej odborníčky MZ SR pre všeobecné lekárstvo MUDr. Adriany Šimkovej, PhD. bola prínosom na tohtoročnom podujatí, kde prezentovala okrem iného aj nové kompetencie. Ako začínajúci všeobecní lekári to oceňujeme a vítame, pretože naša práca sa stáva atraktívnejšou a zmysluplnejšou. V oblasti ekonomicko-sociálno-právnej bolo prínosné fórum ZVLD SR k financovaniu ambulancií všeobecných lekárov pre dospelých a fórum správneho vykazovania výkonov VLD pre zdravotné poisťovne. Vyzdvihujem aj význam bloku pracovnej zdravotnej služby, kde mi bolo umožnené aj prednášať o téme kontraindikácii k vybraným faktorom práce a pracovného prostredia. Vzdelávanie v tejto oblasti je nedostatočné a častokrát sme odkázaní na samoštúdium. Ako členka programového výboru podujatia vyzývam mladých začínajúcich všeobecných lekárov, aby sa nebáli aktívnej účasti a prihlásili sa so zaujímavými kazuistikami zo svojej praxe do ďalšieho ročníka. Ubezpečujem ich, že v prípade potreby zabezpečíme skúsených mentorov pri príprave prezentácie“.

Príbehy hodné nasledovania
Ako ukázali predchádzajúce riadky a vyjadrenia v nich, problémov v zdravotníctve je viac než dosť, je však stále našťastie aj dosť zdravotníkov, ktorý ich chcú riešiť a riešenia aj ponúkajú. Ba mnohoročnou obetavou a zmysluplnou prácou dokázali a stále dokazujú svoje osobné schopnosti aj správne nastavenie, o čom svedčia aj ich príbehy (lebo všetko je príbeh).

Taký je aj príbeh MUDr. Juraja Orsága st., praktického lekára pre dospelých, nositeľa ocenenia Ctihodný lekár 2023: „Narodil som sa v dedinke Uderiná, okres Lučenec (1940) a ako štrnásťročný som zvažoval medzi teológiou a medicínou, zvíťazila medicína. Od abiturientskeho kurzu na zdravotníckej škole s maturitou 1958 kdesi na počiatku cez napríklad RTG laborantské miesta, Fakultu všeobecného lekárstva UK v Prahe, Interné oddelenie NsP Želiezovce, atestácie z vnútorného i všeobecného lekárstva, pôsobenia praktického lekára pre dospelých v Šárovciach a či primára psychosomatického oddelenia v nemocnici Hronovce…

Od roku 1995 pracujem ako praktický lekár pre dospelých v Želiezovciach a do septembra 2022 aj ako obhliadajúci lekár pre Levický okres „non-stop“… až podnes. Sme klasická rodina zdravotníkov: manželka zdravotná laborantka, dcéra a vnuk stomatológovia, syn a vnučky absolventky LF UK Praha…“

Čo dodať? Azda len toľko, že v zdravom tele tohto vitálneho muža sídli zdravý duch a či priam kalokagatické nastavenie, o čom svedčia napríklad športové aktivity oceneného. Ako sám „enumeruje“ i približuje:

„Banská Bystrica – zápasenie voľný štýl, vzpieranie, v roku 1962 na základnej vojenskej službe som vyhral súťaž vo vzpieraní do 70 kg. Počas štúdií v Prahe som sa pokúšal ostať verný zápaseniu, ale mi zostal dobrý pocit, že som mohol absolvovať krátku dobu tréningy s našimi olympionikmi, bratmi Englovcami. Na Strahovskom štadióne som zabehol 1 500 m za 4 min. a 30 s. V Bratislave – akadémia policajného zboru – hodinovka 14 km a 750 m. Rok 1983 Triatlon – alebo Železný muž – 2 km plávanie, 20 km beh, 200 km bicykel – súhrnný čas 14 hodín. Tlmačská dvadsiatka cestný beh 1 hod. 24 min.

Po prvom infarkte v roku 2007 som začal s každodenným otužovaním, čo trvá dodnes. Ešte jedna perlička
ako čerešnička na torte. Na Radvanskom jarmoku v Banskej Bystrici niekedy v roku 1959 som absolvoval dvojminútový zápas s medveďom, ktorí vážil 167 kg, mal síce náhubok a jeho „roztopašnosť“ zabezpečovali dvaja muži, držiac ho na reťaziach, tie však počas zápasu povolili, a tak som mal ešte týždeň problémy s otáčaním hlavou…“

Bohatý ľudský a plný profesionálny život Dr. Juraja Orsága st. bol okrem aktuálneho ocenenia ovenčený v roku 2006 Cenou primátora mesta Želiezovce a v roku 2019 pribudol aj Zlatý záchranársky kríž od prezidenta SR.

Stála spomienka na zakladateľa festivalu MUDr. Vilama Chromého.

Symbolicky kladieme tento príbeh za článkom, reportom o potrebnom, zmysluplnom a žiadanom vzdelávacom (spolu s ďalším programom) podujatí pre zdravotníkov. Ako jeden z viacerých príkladov, ktorý určite stále priťahujú a pozitívne rezonujú medzi zdravotníkmi, čo bolo cítiť aj počuť počas slávnostného oceňovania v Nižnej. Hoci, pravdaže, individuálne, v profesionálnej odbornosti a ľudskom nasadení a vlastnostiach, boli a sú príbehy ďalších ocenených.

Jeho cenu získala MUDr. Andrea Fuleová.

Laureátky Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov Mgr. Anny Krajčovičovej, MHA; Laureáta Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov Doc. RNDr. Gabriela Králika, PhD.; Laureátky Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Agáty Ličkovej a či nositeľky Ceny MUDr. Viliama Chromého za najlepšiu kazuistiku MUDr. Andrey Fuleovej. Zdravotníctvo v širokom diapazóne prejavov a množstvom ľudí, ktorí v ňom pôsobia pre ešte väčšie množstvo ľudí (môžeme povedať, že prakticky pre každého) je mimoriadne dôležitý segment zdravého života a fungovania spoločnosti. Aj na Slovensku by mu už konečne mala patriť primeraná pozornosť a doslova starostlivosť. Veď aj zdravotníctvo je živý organizmus s príbehom…

Garantka podujatia, predsedníčka ŽSK Erika Jurinová odovzdáva cenu
Dr. Gabrielovi Králikovi.

Namiesto bodky zhodnotenie

Priamo od predsedu ZVLD a predsedu organizačného výboru MUDr. Rastislava Zanovita, ktorý nám odpovedal na trojicu otázok. Ako hodnotíte ďalší ročník festivalu, v čom vidíte jeho kontinuitu a azda najväčší prínos?
Z pozície organizátora vnímam, že festival má viac funkcií: po prvé vzdelávaciu – chceli by sme, aby sa účastníci dozvedeli niečo, čo im pomôže pri ich práci; po druhé spoločenskú – vytvárame priestor na stretnutia, vzájomné spoznávanie, vytváranie vzťahov; po tretie psychohygienickú – zmena prostredia, ľudí, životnej role… to všetko pomáha zresetovať „software“, ktorý denne používame. Čo sa týka formátu vzdelávania, tak sa snažíme ísť cestou prezentácie praktických kazuistík a interaktivity prednášajúceho a publika. Opäť sme v rámci spoločenského večera oceňovali výnimočných kolegov a nechýbala ani kultúrna vložka. A čo sa týka tretej funkčnej modality, tak tento rok sme prvýkrát v rámci odborného programu vytvorili priestor aj pre túto tému, nakoľko syndróm vyhorenia je reálna hrozba v povolaniach, ktoré pracujú s ľuďmi.

Podujatie bolo plné kvalitných, erudovaných kazuistík. Keby ste mali vyzdvihnúť nejakú a či iný moment, ktorý by to bol a prečo?
Hneď prvý endokrinologický blok nasadil latku podujatia vysoko, nakoľko spíkri pochopili veľmi správne, aká je jeho filozofia. Nakoľko podujatie v takomto formáte by sa bez podpory farmaceutických firiem ťažko organizovalo, aj v rámci odborných blokov, podporených partnermi festivalu, vidieť kreativitu a snahu priblížiť sa ku kazuistickej forme prezentácie. Cenou Dr. Viliama Chromého za najlepšiu kazuistiku sme ocenili všeobecnú lekárku za pekný prípad mladého pacienta s TBC, čo sa javí ako problém, s ktorým sa budeme stretávať častejšie.

Pár slov na záver…
Organizácia festivalu je náročná a vždy si treba klásť otázky, či to má zmysel, či to nie je mrhanie ľudským potenciálom a či nakoniec triafame do „cieľa“. Spontánne reakcie od účastníkov boli bezprostredne veľmi pozitívne, čo v nás vzbudzuje istý pocit záväzku. Vzdelávanie ľudí, v tomto prípade zdravotníkov, je potrebné. Bez toho je otázna kvalita a bezpečnosť našej práce. Najnebezpečnejší pre systém sú ľudia, ktorí si myslia, že vždy všetko vedia. Naše učenie sa a poznávanie by sa nemalo skončiť. Treba len hľadať formáty „ako na to“. Toto je náš osobný príspevok a ak napríklad aj vďaka nášmu podujatiu zachránime čo len jeden ľudský život, tak naše vynaložené úsilie malo a vždy bude mať zmysel.


Igor Válek spisovateľ, redaktor

Lekárske noviny apríl/2023
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *