PO KONŠTATOVANÍ DISKRIMINÁCIE PRI LIEČBE HEPATITÍDY TYPU C VEREJNÝ OCHRANCA PRÁV VYZÝVA LEKÁROV, PACIENTOV A PACIENTSKÉ ORGANIZÁCIE, ABY PODALI PODNET

Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský v súčinnosti so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva preskúmal v roku 2022 podnet, ktorý podalo občianske združenie angažujúce sa v oblasti obhajoby a presadzovania ľudských práv a prevencie šírenia infekčných chorôb. Občianske združenie v podnete namietalo odlišné zaobchádzanie so skupinou pacientov, ktorí sú z dôvodu drogovej závislosti vylúčení z prístupu k zdravotnej starostlivosti pri liečbe chronickej infekcie vírusom hepatitídy typu C. Podmienkou hradenej liečby u drogovo závislých pacientov bolo preukázanie aspoň dvanásť mesiacov trvajúcej abstinencie doloženej psychiatrickým vyšetrením a potvrdenie o abstinencii v trojmesačných intervaloch. Pre časť indikačným obmedzením dotknutých pacientov to malo za následok najmenej jednoročný odklad v prístupe k liečbe infekcie vírusom hepatitídy typu C.


„Nespochybňujem, že Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky môže na základe stanoviska kategorizačnej komisie určiť indikačné obmedzenia pri jednotlivých liekoch. Indikačné obmedzenia však musia byť opodstatnené a nesmú byť diskriminujúce ani svojím zámerom, ani svojím účinkom. V spomínanom prípade som dospel k záveru, že odopieranie prístupu k liečbe ochorenia chronickej hepatitídy typu C pacientom výlučne na základe ich závislosti alebo na základe prebiehajúcej liečby závislosti, pri súčasnej absencii porovnateľnej liečebnej alternatívy, predstavuje diskrimináciu týchto pacientov a porušenie ich základných práv garantovaných ústavou ako aj medzinárodným právom.
Som rád, že sme mohli našou činnosťou prispieť k zlepšeniu postavenia pacientov. V prípade došlo k zvratu a nakoniec, na základe odporúčania hlavných odborníkov pre oblasť hepatológie a infektológie, kategorizačná komisia prijala ešte v januári 2023 záver, podľa ktorého bola žiadosť na zmenu (zrušenie) indikačného obmedzenia opodstatnená. Bariéra založená preskúmavaným indikačným obmedzením bola odstránená vo vzťahu k jednému lieku rozhodnutím ministra od 1. júna 2023 a malo začať konanie smerujúce k zrušeniu predmetného indikačného obmedzenia aj vo vzťahu k ďalšiemu lieku.“
uviedol verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský.

„Záleží mi na tom, aby pacienti v Slovenskej republike mali nárok na bezplatnú zdravotnú starostlivosť bez diskriminácie. Preto týmto vyzývam lekárov, ktorí si napríklad všimnú pri predpisovaní lieku podozrivo vyzerajúce diskriminačné indikačné obmedzenie, ktoré nemá opodstatnenie v medicínskom či vo farmakologickom základe, alebo samotných pacientov či pacientské organizácie, aby mi podali podnet. Následne s kolegami a kolegyňami z Kancelárie verejného ochranu práv preskúmam, či dochádza k porušeniu práv pacienta tým, že liek je nedostupný z dôvodu diskriminačného indikačného obmedzenia. Môžete sa obrátiť na Kanceláriu verejného ochrancu práv e-mailom na adresu podnet@vop.gov.sk, príp. písomne na adresu sídla kancelárie.“ vyzval verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský.

Bratislava 25. septembra 2023

Zdroj: Kancelária verejného ochrancu práv, TS

Foto: Image by 8photo, Freepik
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *