Podmienky poskytovania zdravotnej dokumentácie pacienta znalcovi

V rámci súdneho konania (či už trestného alebo občianskeho) môže byť ustanovený znalec za účelom posúdenia určitých skutočností nevyhnutných pre rozhodnutie súdu v konkrétnom konaní. V niektorých konaniach sa znalecké posúdenie môže dotýkať priamo aj poskytovania zdravotnej starostlivosti, a teda aj zdravotnej dokumentácie pacienta. Môže však znalcovi byť sprístupnená zdravotná dokumentácia pacienta? Môže byť znalcovi poskytnutý originál zdravotnej dokumentácie? Odpoveď na tieto, ale aj ďalšie, otázky nájdete v najbližších riadkoch.

SPRÍSTUPŇOVANIE ÚDAJOV ZO ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE PACIENTA
Zdravotná dokumentácia je zákonom o zdravotnej starostlivosti (z. č. 576/2004 Z. z.) definovaná, ako súbor údajov o zdravotnom stave osoby o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osobe. Údaje, ktoré tvoria zdravotnú dokumentáciu pacienta, tvoria súbor veľmi citlivých informácií o pacientovi, pričom zdravotnícky pracovník má vo vzťahu k týmto informáciám o pacientovi povinnosť mlčanlivosti. Samotný zákon o zdravotnej starostlivosti však povinnosť mlčanlivosti láme a umožňuje za zákonom určených podmienok citlivé informácie o pacientovi týkajúce sa jeho zdravia poskytovať aj iným osobám, ako je samotný pacient.

Pri sprístupňovaní údajov je potrebné rozlišovať, či ide o údaje z elektronickej zdravotnej knižky alebo z papierovej zdravotnej dokumentácie.

SPRÍSTUPŇOVANIE ÚDAJOV Z PAPIEROVEJ ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE PACIENTA
Zákon o zdravotnej starostlivosti rozlišuje dva spôsoby, ktorými sa údaje z papierovej zdravotnej dokumentácie pacienta môžu sprístupňovať aj tretím osobám, a to:

  • poskytovanie výpisu zo zdravotnej dokumentácie a
  • nahliadanie do zdravotnej dokumentácie

DO ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE PACIENTA MÔŽE NAHLIADAŤ AJ ZNALEC
Údaje zo zdravotnej dokumentácie pacienta, ktorá musí byť vedená v papierovej podobe zo zákonom vymedzených dôvodov, sa sprístupňujú formou nahliadania. § 25 ods. 1 zákona o zdravotnej starostlivosti vymedzuje, komu je umožnené nahliadať do zdravotnej dokumentácie. Jednou z osôb oprávnených na nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie je práve aj znalec (§ 25 ods. 1 písm. k zákona o zdravotnej starostlivosti).

Znalcovi sa poskytuje zdravotná dokumentácia k nahliadnutiu v prípade, ak bol ustanovený súdom alebo pribratý orgánmi činnými v trestnom konaní. Prípadne, ak ho o spracovanie znaleckého posudku požiadala niektorá zo strán na účely priamo súvisiace s konaním pred súdom alebo posúdením správnosti postupu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. V danom prípade poskytovateľ poskytne znalcovi zdravotnú dokumentáciu k nahliadnutiu vždy v rozsahu nevyhnutnom na vyhotovenie znaleckého posudku, pričom o rozsahu údajov nevyhnutných na vyhotovenie znaleckého posudku rozhoduje priamo znalec.

ZNALCOVI JE MOŽNÉ POSKYTNÚŤ AJ ORIGINÁL ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE. POZOR, ALE NIE VŽDY!
Zákon o zdravotnej starostlivosti upravuje možnosť poskytnutia údajov zo zdravotnej dokumentácie znalcovi aj formou vydania celej zdravotnej dokumentácie pacienta, alebo jej časti, teda formou vydania originálu zdravotnej dokumentácie pacienta (§ 25 ods. 5 zákona o zdravotnej starostlivosti). To je však možné:

  • iba v prípade, ak je úlohou znalca overenie pravosti a úplnosti záznamov uvedených v zdravotnej dokumentácii, resp. overenie pravosti pečiatky a podpisu zdravotníckeho pracovníka v zdravotnej dokumentácii
  • bol udelený súhlas prokurátora, alebo súdu, na vydanie originálu zdravotnej dokumentácie.

PRI VYDANÍ ORIGINÁLU ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE ZNALCOVI MUSÍTE POSTUPOVAŤ V SÚLADE SO ZÁKONOM
Aj keď zákon o zdravotnej starostlivosti umožňuje vydanie originálu zdravotnej dokumentácie znalcovi, je potrebné poukázať na to, že pre samotné vydanie originálu dokumentácie v tomto prípade je stanovený presný zákonný postup, a to (§ 25 ods. 6 zákona o zdravotnej starostlivosti):

  • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný vyhotoviť kópiu zdravotnej dokumentácie (celej alebo jej časti) v rozsahu, v akom sa má odovzdať znalcovi,
  • každú stranu vyhotovenej kópie zdravotnej dokumentácie podpíše znalec a aj zdravotnícky pracovník (za poskytovateľa zdravotnej starostlivosti),
  • k podpisu uvedú znalec a aj zdravotnícky pracovník čitateľne svoje meno a priezvisko, uvedú dátum vydania zdravotnej dokumentácie a obaja pripoja aj odtlačok svojej pečiatky.

Takto vyhotovenú, podpísanú a opečiatkovanú kópiu zdravotnej dokumentácie si uchová poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. V prípade, ak bola znalcovi odovzdaná len časť originálu zdravotnej dokumentácie pacienta, poskytovateľ podpísanú a opečiatkovanú kópiu časti zdravotnej dokumentácie založí k zvyšnému originálu zdravotnej dokumentácie konkrétneho pacienta.

Zákonom stanovené podmienky vydania originálu zdravotnej dokumentácie znalcovi majú zabezpečiť situáciu, ak by došlo k strate/k znehodnoteniu/k poškodeniu originálu zdravotnej dokumentácie vydanej znalcovi. Po vyhotovení znaleckého posudku musí znalec vrátiť originál zdravotnej dokumentácie poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.

A TERAZ SI TO ZHRŇME…
V prípade, ak je v rámci konania ustanovený znalec na posúdenie skutočností súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, znalcovi je možné sprístupniť zdravotnú dokumentáciu pacienta, a to formou nahliadnutia do nej. Zákon o zdravotnej starostlivosti však umožňuje, aby poskytovateľ zdravotnej starostlivosti poskytol znalcovi aj originál zdravotnej dokumentácie (celej alebo jej časti). To je však možné iba v prípade, ak je úlohou znalca overenie pravosti a úplnosti záznamov uvedených v zdravotnej dokumentácii, resp. overenie pravosti pečiatky a podpisu zdravotníckeho pracovníka v zdravotnej dokumentácii. Zároveň však musí na poskytnutie originálu zdravotnej dokumentácie udeliť súhlas prokurátor alebo súd.


Foto: Djvstock, Freepik

Lekárske noviny november/2023

Mgr. Lenka Kavarniková
h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.

JUDr. Ivan Humeník, PhD.
h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *