Pri realizácii Ag testu nezabudnite na cenník a zoznam zdravotných výkonov

Realizácia antigénového testu v súkromnej ambulancii môže byť považovaná za zdravotný výkon preplácaný z verejného zdravotného poistenia. Avšak môžu nastať aj situácie, kedy pacient nárok na preplatenie z verejného zdravotného poistenia mať nebude a tento výkon si bude musieť hradiť sám z vlastného vrecka.

Pre ambulanciu to znamená, že nesmie zabudnúť na splnenie povinností, ktoré sa viažu k zoznamu zdravotných výkonov a k cenníku ambulancie. V nasledujúcich riadkoch si preto okrem iného priblížime, kedy si realizáciu antigénového testu bude musieť pacient hradiť sám a aká cena môže byť pacientovi vyúčtovaná zo strany ambulancie.

Ambulancia, ktorá sa rozhodne vykonávať antigénové testy, nesmie opomenúť povinnosť viažucu sa na zverejnenie tohto výkonu v zozname zdravotných výkonov, respektíve na zverejnenie ceny v cenníku ambulancie. To znamená, že realizáciu antigénového testu musí mať ambulancia zohľadnenú: v zozname zdravotných výkonov – ak je výkon uhrádzaný z verejného zdravotného poistenia, v cenníku ambulancie na priamu platbu pacientom – ak výkon nie je hradený z verejného zdravotného poistenia, ale pacient si ho hradí sám.

UHRÁDZANÉ Z VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA

Realizácia antigénového testu v ambulancii, ktorá je preplácaná z verejného zdravotného poistenia za podmienok stanovených zdravotnými poisťovňami, musí byť uverejnená v zozname zdravotných výkonov. V tomto prípade v zozname zdravotných výkonov ambulancia nemusí uvádzať konkrétnu sumu, ale musí v ňom uviesť skutočnosť, že tento výkon je hradený z verejného zdravotného poistenia.

To znamená, ak ste zmluvný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ste povinný umiestniť na prístupnom a viditeľnom mieste vo vstupných priestoroch alebo v priestoroch čakárne zoznam zdravotných výkonov, v ktorom bude zverejnený aj samotný výkon realizácie antigénového testu. Tento zoznam zdravotných výkonov je ambulancia povinná samozrejme dodržiavať a okrem iného bezodkladne a preukázateľne zaslať vrátane každej jeho zmeny samosprávnemu kraju príslušnému podľa miesta prevádzkovania ambulancie.

PRIAMA PLATBA PACIENTOM

Dôležitou podmienkou pri preplácaní antigénového testu v ambulancii z verejného zdravotného poistenia je aj to, že pacient je symptomatický. To znamená, že v prípade pacientov, ktorí nie sú symptomatickí, ale chcú sa dobrovoľne podrobiť vyšetreniu antigénovým testom v ambulancii, tento výkon nebude preplatený z verejného zdravotného poistenia, ale budú si ho musieť uhradiť z vlastného vrecka. To isté sa týka aj tých pacientov, ktorým vznikol dlh na poistnom a tento výkon by im z tohto dôvodu nebol preplatený z verejného zdravotného poistenia, keďže sa nejedná o neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

V takomto prípade je asymptomatický pacient, respektíve pacient, ktorý má dlh na poistnom považovaný za samoplatcu a antigénový test v ambulancii mu môže byť vykonaný za jeho priamo úhradu. V takomto prípade, kedy realizáciu antigénového testu platí samotný pacient, cena môže byť aj vyššia, ako je to v prípade uhrádzaných súm z verejného zdravotného poistenia zo strany zdravotných poisťovní.

Čo sa týka samotnej limitácie ceny, kritériá nie sú pevne stanovené, keďže neexistuje záväzný cenový predpis, ktorý by určoval presnú cenu za predmetný zdravotný výkon. Avšak je potrebné dodať, že cena za tento výkon v ambulancii v takomto prípade by mala predstavovať bežnú cenu, za ktorú sa daný zdravotný výkon obvykle realizuje.

Pred realizáciou antigénového testu pacienta, ktorý nemá nárok na preplatenie tohto výkonu z verejného zdravotného poistenia, stále poučte o tejto skutočnosti a vysvetlite mu, že zdravotný výkon si musí uhradiť sám podľa cenníka ambulancie. To samozrejme znamená, že výška úhrady za realizáciu antigénového testu, ktorú si hradí samotný pacient musí byť zverejnená v cenníku ambulancie.

OZNAMOVACIA POVINNOSŤ VOČI VÚC

Rovnako ako zoznam zdravotných výkonov preplácaných z verejného zdravotného poistenia, aj cenník ambulancie musíte oznámiť príslušnému vyššiemu územnému celku. Cenníky ambulancie nie sú príslušným vyšším územným celkom posudzované a následne schvaľované, ale vyšší územný celok ich len berie na vedomie. To znamená, že ambulancia má, čo sa týka cenníka, voči vyššiemu územnému celku oznamovaciu povinnosť. Cenník ambulancie je účinný voči pacientom až po splnení oznamovacej povinnosti.

SANKCIA

V prípade nesplnenia si povinností naviazaných na cenník ambulancie (napríklad jeho zverejnenie alebo oznámenie príslušnému vyššiemu územnému celku), sa ambulancia vystavuje riziku uloženia sankcie až do výšky 16-tisíc eur.


V prípade trestného konania oslovte advokáta už na začiatku

Trestné konanie môže vzhľadom na svoju povahu predstavovať pre jeho účastníkov mimoriadne stresujúci proces. Proces trestného konania sa riadi prísnymi pravidlami, ktoré upravujú presné postupy, ako aj práva a povinnosti účastníkov takéhoto konania.

Čítajte ďalej…


REALIZÁCIA TESTU V RÁMCI DOPLNKOVÝCH ORDINAČNÝCH HODÍN AMBULANCIE

Osobitným prípadom je situácia, kedy sa realizácia antigénového testu uskutočňuje v rámci schválených doplnkových ordinačných hodín ambulancie. Počas doplnkových ordinačných hodín je irelevantné, či pacient spĺňa podmienky (napríklad je symptomatický) pre preplatenie antigénového testu v ambulancii, keďže počas nich si pacient platí zdravotnú starostlivosť sám.

To znamená, že v rámci doplnkových ordinačných hodín ambulancie je realizácia antigénového testu hradená samotným pacientom. Samozrejme, cena za takýto výkon počas doplnkových ordinačných hodín musí byť premietnutá aj do samotného cenníka ambulancie. Avšak, pri stanovení ceny za antigénový test v takomto prípade je potrebné mať na pamäti, že v rámci doplnkových ordinačných hodín suma za zdravotný výkon, ktorú si hradí sám pacient je zákonom limitovaná na maximálne 30 eur. To znamená, že výkon antigénového testu v ambulancii počas doplnkových ordinačných hodín, ktorý si hradí samotný pacient nesmie prekročiť sumu 30 eur.

ZÁVER

V prípade, že ste zmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, realizáciu antigénového testu v ambulancii preplácanú z verejného zdravotného poistenia musíte zohľadniť v zozname zdravotných výkonov. V prípadoch, kedy pacient nemá nárok na preplatenie výkonu z verejného zdravotného poistenia, je potrebné pacienta vopred poučiť o tom, že zdravotný výkon si hradí sám. Toto poučenie je potrebné vykonať aj v rámci doplnkových ordinačných hodín ambulancie. Cenu za realizáciu výkonu u samoplatcov, ako aj v rámci doplnkových hodín je potrebné mať uvedenú v cenníku ambulancie, tento cenník mať vyvesený na viditeľnom mieste v čakárni ambulancie a cenník oznámiť príslušnému vyššiemu územnému
celku.


JUDr. Ivan Humeník, PhD.

h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.


FOTO:
Obrázok od Peggy Choucair z Pixabay

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *